Xây dựng bản đồ ô nhiễm tiếng ồn do hoạt động giao thông đường bộ tại một số trục giao thông trọng yếu của thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo t

Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC
ỜI CẢM ƠN ...............................................................................................................i
MỤC ỤC.................................................................................................................. iii
DANH MỤC CÁC CHỮ IẾT TẮT.........................................................................vi
DANH MỤC CÁC BẢNG ...................................................................................... viii
DANH MỤC CÁC HÌNH ..........................................................................................ix
MỞ ĐẦU......................................................................................................................1
1 T nh cấ thi t của tài...........................................................................................1
2 Mục tiêu nghiên c u ................................................................................................1
3 Đối tượng à h m i nghiên c u ...........................................................................2
3 1 Đối tượng nghiên c u ...........................................................................................2
3 2 Ph m i nghiên c u ..............................................................................................2
3 2 1 Ph m i thời gian ...............................................................................................2
3 2 2 Ph m i hông gian ...........................................................................................2
4 Ý nghĩa của tài ....................................................................................................3
4 1 Ý nghĩa h a học ..................................................................................................3
4 2 Ý nghĩa thực tiễn....................................................................................................3
5 Cấu tr c của lu n n...............................................................................................3
CHƯƠNG 1 CƠ Ở Ý UẬN À TỔNG UAN.................................................4
1 1 Cơ sở l lu n .........................................................................................................4
1 1 1 Tổng uan ti ng ồn .......................................................................................4
1 1 2 Đặc iểm của ti ng ồn gia thông ...................................................................15
1 2 Tổng uan tài liệu ...............................................................................................17
1 2 1 Nghiên c u trên th giới ..................................................................................17
iv
1 2 2 Nghiên c u tr ng nước ti ng ồn .................................................................18
1 3 Tổng uan hu ực nghiên c u .....................................................................19
1 3 1 ị tr ịa l thành hố Hà Nội .........................................................................19
1 3 2 Kh h u.............................................................................................................20
1.3.3. Dân số ..............................................................................................................21
1.3.4. Hành chính.......................................................................................................22
1 3 5 Hiện tr ng m ng lưới gia thông Hà Nội........................................................22
CHƯƠNG 2 ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN À PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....34
2 1 Địa iểm nghiên c u ..........................................................................................34
2 2 Thời gian nghiên c u .........................................................................................35
2.3. Phương h nghiên c u ......................................................................................5
2.3 1 Phương h thu th , hân t ch, tổng hợ tài liệu công ố .....................36
2.3 2 Phương h hả s t thực ịa........................................................................36
2.3 3 Phương h ản ồ (sử ụng c c h n m m GI )........................................36
CHƯƠNG 3. KẾT UẢ NGHIÊN CỨU .................................................................38
3.1. Hiện tr ng ô nhiễm ti ng ồn trên c c trục gia thông ch nh của thủ ô Hà Nội
....................................................................................................................................38
3 1 1 ựa chọn ị tr c c iểm hả s t, c ti ng ồn.........................................38
3 1 2 K t uả c ................................................................................................45
3 2 Xâ ựng ản ồ ti ng ồn trên một số trục gia thông của thủ ô Hà Nội ......59
3 2 1 Xâ ựng ản ồ n n, chuẩn h a nguồn liệu ............................................59
3 2 2 G n thuộc t nh ch nh ng ối tượng công tr nh (nhà)....................................61
3 2 3 Nh gi trị m c ồn ch c c tu n ường nghiên c u the c c gi trị c
hiện trường .................................................................................................................63
v
3 2 4 Mô h nh t nh t n sự lan tru n ti ng ồn c c tu n gia thông trọng u
của thành hố Hà Nội.................................................................................................65
3 2 5 G n màu ch c c ải gi trị ti ng ồn ...............................................................67
3 2 6 K t uả .............................................................................................................67
3 3 Nh n xét t uả từ iệc xâ ựng ản ồ ti ng ồn trên một số tu n ường
gia thông Hà Nội ......................................................................................................69
3 4 Bàn lu n liên uan n xâ ựng, u h ch gia thông ..................................69
3 5 Giải h giảm thiểu ô nhiễm ti ng ồn ..............................................................70
3 4 Bàn lu n liên uan n xâ ựng, u h ch gia thông ..................................69
3 5 Giải h giảm thiểu ô nhiễm ti ng ồn ..............................................................70
3 6 Nh n xét iệc ụng tường chống ồn ch thành hố Hà Nội ....................72
3 6 1 Tường chống ồn ằng ê tông à g ch xâ .....................................................72
3 6 2 Tường ằng im l i........................................................................................74
3 6 3 Tường ằng t liệu nhựa tổng hợ ................................................................74
3 6 4 Tường chống ồn ằng ải câ xanh.................................................................76
3 7 Th iểm tường chống ồn....................................................................................76
KẾT UẬN À KIẾN NGHỊ...................................................................................79
TÀI IỆU THAM KHẢO .........................................................................................81
TIẾNG IỆT..............................................................................................................81
TIẾNG ANH ..............................................................................................................82
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ô nhiễm ti ng ồn ược xem là một tr ng nh ng mối ngu hiểm lớn ối ới
s c h của c n người, ngu hiểm hông h c g c c hiện tượng ô nhiễm h c
The số liệu của Tổ ch c Y t th giới (WHO) th tr ng òng 3 th ỉ trở l i â
n n ô nhiễm ti ng ồn ang trở nên c x c, ảnh hưởng trực ti n môi trường à
chất lượng sống của c n người, nhất là ở c c uốc gia ang h t triển
Ti ng ồn là ng ô nhiễm hổ i n ở c c ô thị Tr ng c c nguồn sinh ra
ti ng ồn ở ô thị th c c hương tiện gia thông n tải ng ai trò chủ u: 60 –
80 % nguồn sinh ra ồn ô thị là hương tiện gia thông
Hiện na , ô nhiễm ti ng ồn h t ộng gia thông trên c c tu n ường
uốc lộ à ường ca tốc ở iệt Nam, ặc iệt t i c c tu n gia thông trọng u
của Thủ ô Hà Nội ang gâ nh ng ảnh hưởng rất lớn n s c h , sinh h t à
c c h t ộng h c của cộng ồng ân cư, công tr nh công cộng, n h , công sở
g n tu n ường i ua, nhưng chưa c c c i u tra nghiên c u nh gi
Nh n th c rõ t m uan trọng của công t c ả ệ môi trường, nâng ca chất
lượng sống của cộng ồng ân cư ô thị à xuất h t từ thực t Học iên xuất
thực hiện tài lu n n “Xây dựng bản đồ ô nhiễm tiếng ồn do họat động giao
thông đường bộ tại một số trục giao thông trọng yếu của thành phố Hà Nội”
2. Mục tiêu nghiên cứu
a) Mục tiêu chung:
ản ồ ti ng ồn h t ộng gia thông trên t àn ộ các tu n ường của
TP Hà Nội.
b) Mục tiêu cụ thể:
- Đ nh gi hiện tr ng ti ng ồn trên c c trục gia thông ường ộ trọng u
của thành hố Hà Nội
2
- Xâ ựng ản ồ ô nhiễm ti ng ồn trên một số trục gia thông trọng u của
thành hố Hà Nội
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
+ Ti ng ồn h t ộng gia thông ường ộ
+ Ảnh hưởng của c c công tr nh hai ên ường tới sự lan tru n ti ng ồn tr ng
không khí.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2.1. Phạm vi thời gian
Bản ồ thể hiện hiện tr ng ti ng ồn t i thời iểm hả s t trên một số trục
giao thông trọng u của thành hố Hà Nội: th ng 7 n m 2014
3.2.2. Phạm vi không gian
Ph m i hông gian của nghiên c u a gồm ọc một số trục gia thông
ường ộ trọng u của TP Hà Nội Gồm c c tu n:
- C c tu n ường hướng tâm: gồm c c n
+ uốc lộ 32 n Nhổn - Mai Dịch
+ Đ i lộ Th ng ng
+ uốc lộ 6 n Tr n Đ ng Ninh – Quang Trung – Tr n Ph – Ngu ễn Tr i
+ uốc lộ 1A c , n n Điển – Ngọc Hồi, ường Ngô Gia Tự - Đặng
Phúc Thông.
- C c tu n ường ành ai:
+ Đường Minh Khai - Ng Tư ọng - Ng Tư ở - Đường ng - C u Giấ -
Bưởi - Âu Cơ - c ng uân – Nghi Tàm – Tr n uang Khải – Tr n h nh Dư –
Ngu ễn Kh i ( ường ành ai 2),

Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©