Một số biện pháp phát triển kỹ năng sử dụng phương tiện công nghệ theo hướng dạy học tích cực cho giáo viên Lịch sử tốt nghiệp trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

Luận văn:Một số biện pháp phát triển kỹ năng sử dụng phương tiện công nghệ theo hướng dạy học tích cực cho giáo viên Lịch sử tốt nghiệp trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©