Nghiên cứu tình hình giảng dạy các yếu tố văn hóa trong giáo trình Taxi! 1 cho sinh viên không chuyên tiếng Pháp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Diplôme Master en Science du Langage: 60 14 10

Luận văn:Étude de l’enseignement des faits culturels dans la méthode Taxi ! 1 aux étudiants non-spécialisés en français à l’École Normale Supérieure de Hanoi = Nghiên cứu tình hình giảng dạy các yếu tố văn hóa trong giáo trình Taxi! 1 cho sinh viên không chuyên tiếng Pháp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Diplôme Master en Science du Langage: 60 14 10
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©