Quản lý hoạt động dạy học của Giảng viên Bộ môn Khoa học Xã hội Nhân văn và Kinh tế - Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội theo tiếp cận quản lý chất lượng : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

Luận văn:Quản lý hoạt động dạy học của Giảng viên Bộ môn Khoa học Xã hội Nhân văn và Kinh tế - Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội theo tiếp cận quản lý chất lượng : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©