Các biện pháp quản lý quá trình đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp tại Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ thuộc trường Đại học Hải Phòng : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

Luận văn:Các biện pháp quản lý quá trình đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp tại Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ thuộc trường Đại học Hải Phòng : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©