Nghiên cứu một số bài toán tương tác nước mặt - nước ngầm và thử nghiệm áp dụng vào thực tế ở Việt Nam

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Cơ học kỹ thuật -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tổng quan về các quá trình liên quan đến tương tác nước mặt nước ngầm và các phương pháp tiếp cận mô hình hóa, trình bày về các quá trình gây ra bởi nước mặt và nước ngầm, tương tác giữa nước mặt và nước ngầm, và những mô hình đã được sử dụng trong các nghiên cứu trước đó để tính toán tương tác nước mặt nước ngầm. Mô hình MODFLOW: trình bày về lý thuyết về mô hình MODFLOW – mô hình được sử dụng trong luận văn để tính toán đánh giá tương tác nước mặt nước ngầm. Một số bài toán mẫu về tương tác nước mặt nước ngầm: trình bày về một số bài toán tương tác nước mặt nước ngầm, các nghiệm giải tích và mô hình, so sánh các kết quả tính toán giữa mô hình và giải tích. Áp dụng mô hình MODFLOW tính toán tương tác nước mặt nước ngầm cho thành phố Đà Nẵng
Tính cấp thiết của đề tài
Nước dưới đất là nguồn cung cấp nước ngọt quan trọng phục vụ đời sống
sinh hoạt và các hoạt động sản xuất của xã hội loài người. Nước dưới đất là một
bộ phận trong chu trình thủy v n được hình thành do nước mặt xâm nhập vào hệ
thống đất đá từ bề mặt đất hay từ ao hồ sông suối trên mặt đất. Các nguồn cung
cấp cho nước dưới đất gồm có: nước mưa, d ng chảy mặt, hồ ao, sông suối và
các phương pháp bổ sung nước nhân tạo.
Thông thường thì việc quản l tài nguyên nước thường coi nước mặt và
nước ngầm là hai thành phần tách biệt. Một điều phải chú đó là nước dưới đất
và nước trên bề mặt không thể tách rời và cô lập trong chu trình thủy quyển,
chúng là một chu trình kín. Cả hai loại tài nguyên này đều ảnh hưởng đến số
lượng và chất lượng lẫn nhau. Sự trao đổi giữa nước mặt và nước dưới đất xảy
ra ở mọi nơi như sông, hồ, ao, đầm lầy…. Sự ảnh hưởng qua lại giữa nước mặt
và nước dưới đất là vấn đề quan trọng của môi trường, vì ô nhiễm tầng nước mặt
có thể gây nhiễm bẩn tầng nước ngầm. Trong nhiều trường hợp, nước mặt thu
thêm nước và các chất hòa tan từ hệ thống nước ngầm và trong trường hợp khác
thì nước mặt là nguồn của cung cấp cho nước ngầm và gây ra thay đổi chất
lượng nước ngầm. Kết quả là, mực nước trong sông suối cạn có thể gây ra sự
cạn kiệt nguồn nước ngầm hay ngược lại, và việc bơm hút nước ngầm có thể
gây cạn kiệt nguồn nước trong ao hồ sông suối hay vùng ngập nước. Ô nhiễm
nước mặt có thể gây ra sự suy thoái chất lượng nước dưới đất và ngược lại ô
nhiễm nước ngầm có thể làm suy thoái chất lượng nước mặt. Vì vậy, việc quản
lý tài nguyên nước một cách hiệu quả yêu cầu sự hiểu biết rõ ràng về mối liên
hệ giữa nước dưới đất và nước mặt.
Mục tiêu nghiên cứu
- Mục tiêu tổng quát
Nghiên cứu các cơ chế tương tác nước mặt nước ngầm, ứng dụng mô hình
MODFLOW vào tính toán mô phỏng cho các trường hợp thực tế, làm cơ sở cho
việc quy hoạch sử dụng nguồn nước ngầm một cách bền vững.
- Mục tiêu cụ thể
+ Tìm hiểu về các quá trình tương tác nước mặt nước ngầm và các
mô hình toán liên quan.
+ Kiểm chứng mô hình MODFLOW với các bài toán tương tác nước
mặt nước ngầm.
+ Áp dụng mô hình MODFLOW để tính toán tương tác nước mặt
nước ngầm khu vực Đà Nẵng.
7
+ Trên cơ sở kết quả của mô hình MODFLOW, đưa ra các phân tích
nhận xét về tương tác nước mặt nước ngầm, những tác động qua lại
giữa nước mặt nước ngầm khu vực Đà Nẵng, làm cơ sở cho quy
hoạch sử dụng nước.
Nội dung nghiên cứu và cấu trúc luận văn
Luận v n có cấu trúc gồm 3 phần (Mở đầu, nội dung nghiên cứu, kết luận
- kiến nghị). Phần nội dung nghiên cứu gồm 4 chương như sau:
Chương 1. Tổng quan về các quá trình liên quan đến tương tác nước mặt
nước ngầm và các phương pháp tiếp cận mô hình hóa: Phần này trình bày về các
quá trình gây ra bởi nước mặt và nước ngầm, tương tác giữa nước mặt và nước
ngầm, và những mô hình đã được sử dụng trong các nghiên cứu trước đó để tính
toán tương tác nước mặt nước ngầm.
Chương 2. Mô hình MODFLOW: Phần này trình bày về l thuyết về mô
hình MODFLOW – mô hình được sử dụng trong luận v n để tính toán đánh giá
tương tác nước mặt nước ngầm.
Chương 3. Một số bài toán mẫu về tương tác nước mặt nước ngầm: Phần
này trình bày về một số bài toán tương tác nước mặt nước ngầm, các nghiệm
giải tích và mô hình, so sánh các kết quả tính toán giữa mô hình và giải tích.
Chương 4. Áp dụng mô hình MODFLOW tính toán tương tác nước mặt
nước ngầm cho thành phố Đà Nẵng.
8
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÁC QUÁ TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN
TƢƠNG TÁC NƢỚC MẶT NƢỚC NGẦM VÀ CÁC PHƢƠNG PHÁP
TIẾP CẬN MÔ HÌNH HÓA
Chương này trình bày về những quá trình quan trọng liên quan đến tương
tác giữa nước ngầm và nước mặt và những công cụ mô hình hóa chúng. Các quá
trình này có thể phân loại như sau: (1) Quá trình gây ra bởi dòng ngầm; (2) Quá
trình gây ra bởi dòng mặt; (3) Quá trình gây ra bởi dòng ngầm và dòng mặt. Một
vài trong số những quá trình tương tác giữa nước ngầm và nước mặt được chỉ ra
trên hình 1, gồm có tương tác giữa nước ngầm và một số hệ thống nước mặt:
như sông, suối, hồ, đầm…. Các công cụ để mô phỏng các quá trình được phân
loại và phân tích ở các mục sau.
Hình 1.1. Những quá trình liên quan đến tương tác nước ngầm - nước mặt
1.1. Quá trình gây ra bởi dòng ngầm
Sự suy giảm dòng chảy trong sông do bơm hút nước ngầm được xác định
do sự thấm của nước sông vào các tầng chứa nước. Vấn đề tương tác sông-tầng
ngầm là rất quan trọng trong việc quản lý nguồn nước và phát triển vùng ven
sông. Khái niệm tương tác này chỉ giới hạn trong trường hợp sông tiếp xúc với
tầng ngầm qua lớp đất hoàn toàn bão hòa (Hantush 2005) [23]


Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©