Nghiên cứu vấn đề quản lý và phân phối khóa nhóm trong việc đảm bảo an toàn dữ liệu Multicast

Luận văn:Nghiên cứu vấn đề quản lý và phân phối khóa nhóm trong việc đảm bảo an toàn dữ liệu Multicast: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©