nhân tố ảnh hưởng đến Năng Suất Lao Động trong nông nghiệp tại Xã An Thạnh, Huyện Mỏ Cày, Tỉnh Bến Tre

Link tải luận văn thạc sỹ cho các bạn
1

PHẦN MỞ ĐẦU

1/Sự cần thiết của luận văn
Đối với các nước đang phát triển như nước Việt Nam, Nông nghiệp có vai
trò rất quan trọng. Đầu tiên phần lớn người dân nước nầy sống dựa vào nghề
nông. Đồng thời chính nông nghiệp tạo ra những sản phẩm thiết yếu ñeå nuoâi
sống con người. Nền nông nghiệp Việt Nam từ một nền nông nghiệp tự cung tự
cấp là chủ yếu đang chuyển sang sản xuất nông sản hàng hóa, từng bước hình
thành các vùng sản xuất chuyên canh và các trang trại có quy mô lớn.Tuy nhiên
sản xuất hàng hóa nông sản của Việt Nam còn rất yếu kém, thiếu kinh nghiệm
mà hiện nay Việt Nam phải cạnh tranh với các quốc gia khác có nền nông
nghiệp phát triển trong khu vực cũng như toàn cầu.
Do đó để đứng vững và từng bước phát triển,cạnh tranh được với các
nước trong khu vực như Thái-lan, In-đô-nê-xi-a, Trung Quốc, Phi-li-pin, Ma-lai-
xi-a… Nông dân Việt Nam phải sản xuất nông sản với chi phí thấp hơn các
nước khác nghĩa là chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm phải thấp. Để hạ
thấp chi phí sản xuất điếu tất yếu là phải gia tăng sản lượng trên một đơn vị thời
gian lao động tức tăng năng suất lao động. Nâng cao năng suất lao động là yếu tố
quyết định tốc độ phát triển kinh tế đến việc tạo ra giá trị thặng dư, tạo điều kiện
tích luỹ tái đầu tư và nâng cao thu nhập, sức mua có khả năng thanh toán và cải
thiện đời sống. Hơn nữa năng suất lao động cao là yếu tố quyết định đến hiệu
quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và quốc gia, hạn chế thách
thức nền kinh tế nước ta với các nuớc trên thế giới.
Lê nin đã nói “Xét đến cùng, thì năng xuất lao động là cái quan trọng
nhất,chủ yếu nhất cho thắng lợi của chế độ xã hội mới”
1.
Cho nên, để nền nông
nghiệp phát triển tốt và cạnh tranh được với các nước khác thì điều tiên quyết là
phải nâng cao năng suất lao động. Năng suất lao động trong nông nghiệp là một
thách thức lớn của nước ta hiện nay.
Năng suất lao động trong nông nghiệp của nước ta hiện nay còn rất thấp
so với các nước trên thế giới. Năm 2005, năng suất lao động nông Việt Nam chỉ
bằng 75% Thái- lan, 86% In-đô-nê-xi-a, và 16% Ma-lai-xi-a ( TCTK,2007;
IMF, 2006)
Bến Tre là một tỉnh thuần nông, diện tích đất nông nghiệp 181.551 ha
( CTK Bến Tre, 2007 ),lao động trong nông nghiệp 432.210 người, năng
suất lao động trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh chỉ đạt 8,38 triệu đồng / lao
động ( xem phụ lục 1 ). Theo Trần Quốc Thanh (2003) năng suất lao động nông
nghiệp năm 2000 của Bến Tre chỉ đạt 4,117 triệu đồng / lao động2
thấp hơn mức
bình quân của Đồng bằng sông Cửu Long là 5,430 triệu đồng / lao động3
. Đồng
thời Huyện Mỏ Cày là một huyện lớn của Tỉnh Bến Tre và có diện tích đất nông
nghiệp là 28.024,35 ha, lao động nông nghiệp 108.039 người ( xem phụ lục 2 ),
năng suất lao động nông nghiệp chỉ đạt 7,99 triệu đồng / lao động ( xem phụ lục
3 ) thấp hơn năng suất lao động nông nghiệp trung bình của Tỉnh. Do đó việc
nâng cao năng suất lao động trong nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu
để giảm giá thành sản phẩm.Tuy nhiên việc tăng năng suất lao động trong nông
nghiệp cần nhiều biện pháp kết hợp đòi hỏi có sự đóng góp của các nhà
khoa học ở nhiều lĩnh vực khác nhau mới có thể giải quyết được, với tinh thần
trách nhiệm tác giả muốn góp phần tìm kiếm các giải pháp nâng cao năng suất
lao động trong nông nghiệp nhằm giúp nông dân nâng cao thu nhập cải thiện
cuộc sống, đặc biệt nông dân ở Xã An Thạnh, Huyện Mỏ Cày, Tỉnh Bến Tre.


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©