Vấn đề QoS trong mạng NGN- áp dụng trong mạng NGN-VNPTI

Luận văn:Vấn đề QoS trong mạng NGN- áp dụng trong mạng NGN-VNPTI : \b Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - Viễn thông: 60 52 02 03
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©