Nghiên cứu vấn đề truyền bá thông tin giữa các tác tử di động trong mạng động

Luận văn:Nghiên cứu vấn đề truyền bá thông tin giữa các tác tử di động trong mạng động : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©