Giao thức bảo mật H.235 sử dụng trong hệ thống VOIP

Luận văn:Giao thức bảo mật H.235 sử dụng trong hệ thống VOIP : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©