Phương pháp mô phỏng số Monte Carlo

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
7
Phần I. MỎ PHÒNG CÁC THÍ NGHIỆM NGẪU NHIÊN TRÊN MÁY TÍNH

Chương 1 NHẬP MÔN

1.1. LỊCH sử PHÁT TRIỂN VÀ QUAN ĐIEM CƠBẢN của phương PHẢp MONTE CARLO

Vào đầu những năm 40 của thế kỷ 20, sự ra đời của các máy tính điện tử (MTĐT) đà đảo lộn những quan niệm tnrớc đó về phương pháp số giíii moi hài toán. B(Vi vì, khi tính toán bằng tay, bằng máy tính quay tay (hay điộn rư), người tỄa cần lựa chọn CửÁr phương pháp cổ khối lượng tính toán ít (mặc (lầu nó có tho được cìiẻn clạfế bằng các thuật, toán khá phức tạp). Nhưng khi sỉr dụng các MTĐT (trong đó có các máy vi tính hiện miy) t.a lại lựa chọn các phương pháp thích hợp với hoạt động của mạv; nghĩa là chủng được diễn đạt bằng nhừng thuật toán đơn giản với ít. 11 hừng; “lệnh lỏgic” và tiết kiệm hộ nhơ trong khi t.hẲo chưang (như cỀíkế plnrưng pháp tính lặp). Có thể vì lý do này mà khối lượng tính toán sẽ tăng lên đôi chút (so với các phương pháp trước đây) khi giải mộtễ hài toán.

Tuy nhiên, với sự cải tiến của các thế hệ máy tính có tốc độ ngày càng cao thì vấn đề khối lượng tính toán lại là khó khăn có thể khắc phục đưạcẽ Bồi vậy, nếu chọn được những phương pháp số thích hạp với MTĐT tẽhì cái “lại” do thuật toán đơn giản sẽ lấn át hằn cái “hại” do tăng khối lượng tính toán. Mộiế trong nhùng phương pháp như vậy là “phirưng pháp Monte Carlo” (PPMC), đôi khi người ta gọi nó (xem [79]) là “phương pháp thử thống kê”.

Nhờ phương pháp này, ta có thể giải “thô” một cách nhanh chóng các bài toán nhiều chiều của giải tích số, trong đó cổ những bài toánXem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©