Nghiên cứu chế tạo xúc tác axít rắn trên cơ sở Al2O3 biến tính bằng La và Zn để điều chế biođiesel từ nguồn mỡ động vật đã qua sử dụng

Link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Luận văn ThS. Hóa dầu và xúc tác hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tổng quan về chế tạo chất xúc tác axit rắn trên cơ sở Al2O3 biến tính bằng La và Zn để điều chế Biođiesel từ nguồn mỡ động vật đã qua sử dụng: Năng lượng tái tạo, nguồn năng lượng cho tương lai; Nhiên liệu Sinh học; Chuyển hóa dầu, mỡ động thực vật thành nhiên liệu; Phương pháp este chéo hóa sản xuất biodiesel; Các hệ xúc tác cho phản ứng este chéo hóa. Tiến hành thực nghiệm nghiên cứu: Tổng hợp xúc tác; Đặc trưng tính chất vật liệu; Phản ứng este chéo hóa; Đánh giá thành phần sản phẩm. Trình bày kết quả đạt được và thảo luận: Tổng hợp γ-Al¬2O3; Biến tính γ-Al¬2O3; Phản ứng este chéo hóa mỡ bò
7
MỞ ĐẦU
Như chúng ta đã biết, an ninh năng lượng, an ninh lượng thực và biến đổi khí hậu
đang là vấn đề sống còn đối với toàn cầu. Việc tìm kiếm những nguồn năng lượng dài hạn và
thân thiện với môi trường để dần thay thế năng lượng hóa thạch là nhiệm vụ cấp thiết của
nhân loại hiện nay. Quá trình chuyển hóa sinh khối (transformation of biomass) và chuyển
hoá các sản phẩm trong động thực vật để thu được các hợp chất hóa học hữu dụng có thể coi
là con đường ngắn nhất đi tới mục tiêu phát triển một cách bền vững, là xu thế tất yếu trong
tương lai. Quá trình này đang thu hút được sự quan tâm giới khoa học trên thế giới và đang
được được ứng dụng nhiều trong hóa học hiện đại.
Các sản phẩm chuyển hóa trên cơ sở các axit béo từ quá trình trao đổi este từ
dầu mỡ động thực vật hiện đang được sử dụng rất rộng rãi. Hai hướng ứng dụng được
coi là có tiềm năng nhất của quá trình này là điều chế dung môi và nhiên liệu.
Biodiesel được sản xuất từ nguồn dầu, mỡ động thực vật qua phản ứng este chéo hóa
có thể được xem là con đường để đi tới mục tiêu tạo ra nhiên liệu tái sinh nhanh nhất và là xu
thế tất yếu trong tương lai gần. Ở nhiều nơi trên thế giới, biodiesel đã bước đầu được đưa vào
ứng dụng thực tế. Không nằm ngoài xu thế phát triển chung đó Việt Nam đã bắt đầu quan tâm
nghiên cứu và tiến hành sản xuất loại nhiên liện này từ các nguồn nguyên liệu sẵn có trong
nước, ví dụ như từ các nguồn mỡ bò hay mỡ cá basa. Đề án “Phát triển nhiên liệu sinh học
đến năm 2015 tầm nhìn 2020” do Bộ Công Thương chủ trì đã được khởi động trong 2009.
Ở Việt Nam, đã có rất nhiều nghiên cứu được tiến hành để sản xuất biodiesel thông
qua phản ứng este hóa chéo dầu mỡ động thực vật với xúc tác kiềm, tuy nhiên theo đánh giá
chung thì các sản phẩm đó chưa thỏa mãn được một số thông số kỹ thuật yêu cầu, như về độ
nhớt cơ học, cặn carbon hay chỉ số axit. Xu thế chung của thế giới hiện nay là sử dụng các
xúc tác axit rắn dị thể cho các quá trình chuyển hóa dầu mỡ động thực vật thành nhiên liệu.
Luận văn này, chúng tui đã tiến hành đề tài “Nghiên cứu chế tạo xúc tác axit
rắn trên cơ sở Al2O3 biến tính bằng La và Zn để điều chế biodiesel từ nguồn mỡ
động vật đã qua sử dụng”.
CHƢƠNG I: TỔNG QUAN
1.1. Năng lƣợng tái tạo, nguồn năng lƣợng cho tƣơng lai
Vấn đề năng lượng đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu
của thế giới trong nhiều năm trở lại đây. Hiện nay, nhiên liệu hóa thạch vẫn
đóng vai trò nguồn năng lượng chính cho nhân loại. Theo thống kê của Cơ
quan năng lượng Quốc tế IEA vào năm 2006 (hình 1.1) thì nhiên liệu hóa
thạch cung cấp khoảng 81 % tổng năng lượng tiêu thụ toàn cầu (than đá: 26,0
%; dầu mỏ: 34,4 % và khí đốt: 20,5 %); năng lượng hạt nhân chiếm khoảng
6,2 %; phần còn lại từ các nguồn năng lượng mới như hydro (khoảng 2,2 %)
và các nguồn năng lượng sinh khối (khoảng 10,7 %). [20]

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©