Đánh giá khả năng dự báo quỹ đạo và cường độ bão trên biển Đông hạn 5 ngày bằng mô hình WRF với sơ đồ đồng hóa Letkf

Luận văn:Đánh giá khả năng dự báo quỹ đạo và cường độ bão trên biển Đông hạn 5 ngày bằng mô hình WRF với sơ đồ đồng hóa Letkf: Luận văn ThS. Khoa học khí quyển và khí tượng học : 60 44 87
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©