Nghiên cứu lựa chọn giải pháp khai thác mỏ vàng sa khoáng Na Rì, tỉnh Bắc Kạn nhằm giảm thiểu tác động tới môi trường đất

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Mục tiêu đề tài là đánh giá tình hình khai thác vàng sa khoáng và ảnh hưởng của quá trình khai thác - tuyển quặng tới môi trường đất ở Na Rì - Bắc Kạn. Hiện trạng môi trường khu vực nghiên cứu bị đe dọa đặc biệt là môi trường đất và nước bị ô nhiễm nặng nề. Rác thải sinh hoạt của công nhân, dầu mỡ, chất 2 thải của máy móc, nước thải của quá trình khai thác, tuyển luyện,... là những nguồn gây ô nhiễm chính, ảnh hưởng đến mỹ quan và đời sống của nhân dân trong vùng như mất diện tích đất rừng tự nhiên, diện tích đất canh tác bị thu hẹp, an ninh trật tự không đảm bảo, tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng. Tìm hiểu các công nghệ khai thác vàng sa khoáng trong nước và trên Thế giới, các công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản. Đánh giá những tác động của hoạt động khai thác vàng sa khoáng đến môi trường đặc biệt là môi trường đất. Đưa ra những đề xuất về biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản như áp dụng các công nghệ khai thác, tuyển, luyện vàng tiên tiến nhằm thu hồi tối đa tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng mỏ
MỞ ĐẦU 1
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
1.1. SỰ THÀNH TẠO VÀ PHÂN BỐ QUẶNG VÀNG SA KHOÁNG 3
1.1.1. Nguồn gốc, quá trình thành tạo và phân bố quặng vàng sa khoáng 3
1.1.2. Trữ lượng vàng sa khoáng trên Thế giới và ở Việt Nam 7
1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC VÀNG SA KHOÁNG 10
1.2.1. Các phương pháp khai thác vàng sa khoáng trên Thế giới 10
1.2.2. Các phương pháp khai thác vàng sa khoáng tại Việt Nam 10
1.3. TÌNH HÌNH KHAI THÁC VÀNG SA KHOÁNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC
KẠN 14
1.3.1. Đặc điểm và trữ lượng các mỏ vàng sa khoáng ở Bắc Kạn 14
1.3.2. Tình hình khai thác vàng sa khoáng và các tác động đến môi trường 15
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22
2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 22
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22
2.2.1. Phương pháp tiếp thu kế thừa các nguồn tài liệu đã có 22
2.2.2. Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa 23
2.2.3. Phương pháp phỏng vấn 23
2.2.4. Phương pháp phân tích mẫu 24
2.2.5. Phương pháp phân tích tổng hợp, tính toán lựa chọn công nghệ. 26
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 27
3.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ-XÃ HỘI HUYỆN NA RÌ, TỈNH BẮC KẠN 27
3.1.1. Vị trí địa lý 27
3.1.2. Đặc điểm khí hậu, thủy văn 27
3.1.3. Điều kiện kinh tế, xã hội 28
3.2. ĐẶC ĐIỂM KHU MỎ VÀNG SA KHOÁNG NA RÌ 29
3.2.1. Đặc điểm địa chất khoáng sàng 29
3.2.2. Đặc điểm cấu tạo và phân bố các thân quặng vàng sa khoáng 33
3.2.3. Phân bố và trữ lượng các mỏ vàng sa khoáng ở Na Rì 35
3.2.4. Tình hình khai thác vàng và các tác động đến môi trường 38
3.2.5. Tác động của khai thác vàng sa khoáng ở Na Rì đến môi trường đất 52
3.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỦ YẾU KHAI THÁC VÀNG SA KHOÁNG 55
3.3.1. Phương pháp khai thác thủ công 59
3.3.2. Phương pháp khai thác bằng cơ giới sử dụng máy xúc kết hợp ô tô 59
3.3.3. Phương pháp khai thác bằng cơ giới sử dụng máy xúc nhiều gầu 61
3.3.4. Phương pháp khai thác bằng sức nước sử dụng tàu cuốc 63
3.3.5. Phương pháp khai thác bằng sức nước sử dụng tàu hút bùn 64
3.4. LỰA CHỌN VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC VÀNG SA KHOÁNG
NHẰM GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG ĐẤT 66
3.4.1. Lựa chọn phương pháp khai thác vàng sa khoáng ở Na Rì 66
3.4.2. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động đến môi trường trong khai thác
vàng sa khoáng ở Na Rì 66
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77
TÀI LIỆU THAM KHẢO 79
PHỤ LỤC 81
Vàng là kim loại quý hiếm, từ lâu đã được con người biết đến, khai thác và chế
biến phục vụ nhu cầu dân dụng và công nghiệp. Nhu cầu về sử dụng vàng trong các
ngành công nghiệp cũng như trong đời sống hàng ngày (trang sức, tích trữ,...) những
năm gần đây liên tục tăng. Do nhu cầu tăng kết hợp với nguồn tài nguyên ngày càng
khan hiếm đã đưa vàng trở thành kim loại ngày càng có giá trị và thúc đẩy ngành công
nghiệp khai thác vàng phát triển ở trong nước cũng như trên toàn thế giới.
Khu vực phía Bắc Việt Nam vốn có tiềm năng lớn về khoáng sản, đa dạng với
các quy mô khác nhau, đây cũng là vùng có trữ lượng vàng lớn trong nước. Trong
nhiều năm trước đây, đa phần các mỏ vàng được nhân dân khai thác tự do bằng công
nghệ đãi vét thủ công, tập chung chủ yếu vào các điểm sa khoáng có hàm lượng cao.
Việc khai thác tự do bằng công nghệ lạc hậu, thiếu sự quản lý trong nhiều năm
qua đã làm biến đổi đặc điểm địa chất, địa mạo, điều kiện khai thác mỏ khó khăn, gây
ô nhiễm môi trường và thất thoát tài nguyên. Mặt khác, do vàng là kim loại quý nên tại
các điểm khai thác vàng luôn có hiện tượng tranh chấp tài nguyên, khai thác trái phép
là điểm nóng về an ninh, trật tự xã hội ở các địa phương.
Thực hiện chủ trương của Nhà nước về quản lý, khai thác tài nguyên, các điểm
nóng về khai thác vàng trái phép trước đây đã được giải toả, quy hoạch, thăm dò, đánh
giá lại trữ lượng. Trước tình hình giá vàng trong nước và thế giới liên tục tăng cao
(hiện nay dao động khoảng 44 - 47 triệu đồng/lượng), sự phát triển về công nghệ và
vấn đề quản lý các mỏ vàng sa khoáng ở nước ta hiện nay đang là vấn đề nóng cần có
các giải pháp khắc phục. Tính tới thời điểm này tỉnh Bắc Kạn có 17 mỏ và điểm quặng
chứa vàng trong đó có 6 điểm quặng vàng gốc và 8 điểm vàng sa khoáng. Tại huyện
Na Rì, ước tính có khoảng 5,694 tấn vàng, chủ yếu là vàng sa khoáng ở Tân An xã
Lương Thượng. (Theo số liệu công bố trên Cổng thông tin của Sở Công thương Bắc
Kạn) [25].
Thời gian qua hoạt động khai thác vàng sa khoáng ở Na Rì đã và đang góp
phần nâng cao đời sống của một số thành phần người dân trong xã hội, nhưng việc
khai thác vàng ở đây cũng gây tác động xấu đến môi trường, ít nhiều làm thay đổi môi
trường sinh thái xung quanh và đặc biệt gây rất nhiều tác động tiêu cực tới môi trường
đất. Để hoạt động khai thác vàng thực sự đạt hiệu quả cao về cả ba mặt kinh tế, xã hội
và môi trường cần có kế hoạch phát triển, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên vàng
một cách hợp lý. Đề tài: “Nghiên cứu lựa chọn giải pháp khai thác mỏ vàng sa
khoáng Na Rì, tỉnh Bắc Kạn nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường đất” nhằm
góp phần tìm các giải pháp khai thác hợp lý các mỏ vàng sa khoáng ở nước ta nói chung
và ở Bắc Kạn nói riêng.
Mục tiêu cụ thể của đề tài được xác định là đánh giá tình hình khai thác vàng sa
khoáng và ảnh hưởng của quá trình khai thác - tuyển quặng tới môi trường đất ở Na Rì
- Bắc Kạn. Trên cơ sở đó lựa chọn giải pháp công nghệ hợp lý để khai thác đạt hiệu quả,
giảm thiểu các tác động đến môi trường đất do khai thác-tuyển quặng vàng gây ra.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©