Báo chí với vấn đề văn hóa du lịch thời kỳ hội nhập (Khảo sát báo Du lịch, Tạp chí Du lịch Việt Nam, Tạp chí Heritage, giai đoạn 2007 - 2008)

Chia sẻ cho ae Ket-noi link tải miễn phí luận văn

MỞ ĐẦU

1. Tính thời sự và lý do chọn đề tài:
Ngày nay, du lịch ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội
cũng như trong nền kinh tế quốc dân. Trải qua gần 50 năm hình thành và phát
triển, du lịch Việt Nam đã từng bước xác lập, nâng cao hình ảnh và vị thế của
mình trên trường quốc tế, khẳng định được vị trí quan trọng trong chính sách
mở cửa và hội nhập góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước.
Đối với kinh tế, du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn, mang lại rất
nhiều lợi nhuận. Trong đời sống văn hóa, du lịch đem lại cho con người sự hiểu
biết lẫn nhau: khám phá văn hóa, phong tục tập quán bản địa, lễ hội truyền
thống dân tộc, kể cả những phong tục tín ngưỡng.
Cùng với du lịch, từ lúc đất nước ta tiến hành công cuộc đổi mới, chưa
bao giờ văn hóa dân tộc Việt Nam có những bước chuyển biến toàn diện và sâu
sắc như hiện nay. Đây là thời kỳ chuyển đổi mạnh mẽ cả về quan niệm, giá trị,
chuẩn mực, cả về công nghệ kỹ thuật và cơ sở vật chất của văn hóa gắn với du
lịch.
Và nói như nhà văn Nguyên Ngọc: “Du lịch bao giờ cũng là văn hóa, là
trao đổi văn hóa, là hành động của những con người tìm đến với nhau bằng văn
hóa, qua văn hóa. Du lịch rất cần tìm hiểu cho ra sự chuyển động và hình thành
văn hóa mới của chuyển động đó trên vùng đất này để làm món “hàng độc” của
mình. Hướng đi mới, chính là một hướng đi văn hóa, theo nghĩa sâu xa và cũng
rất thời sự của văn hóa”.
Trước sức ép của xu thế toàn cầu hóa, khu vực khóa, được sự hỗ trợ của
công nghệ hiện đại đã tác động vào nền văn hóa của các dân tộc, các quốc gia
hết sức mạnh mẽ toàn diện và sâu sắc. Văn hóa du lịch đã và đang trở thành món ăn tinh thần thiết yếu của con người, đem lại giá trị lớn cho cộng đồng xã
hội, giúp người dân địa phương xóa đói giảm nghèo, tạo ra dòng chảy mới, cải
thiện cuộc sống người dân tốt hơn.
Có được những thành tích đó của ngành du lịch Việt Nam hiện nay phải
kể đến sự đóng góp, phối hợp hành động của các ban, ngành. Trong đó báo chí
là một trong những kênh quan trọng trong công tác xúc tiến, quảng bá phát triển
văn hóa du lịch. Do đó việc phát triển du lịch nói chung và văn hóa du lịch nói
riêng là đòi hỏi khách quan của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia.
Với những lý do trên tui đã lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Báo chí với vấn
đề văn hóa du lịch thời kỳ hội nhập” (Trên cơ sở khảo sát Báo Du lịch, Tạp chí
Du lịch Việt Nam, tạp chí Heritage, 2007 đến 2008). Với đề tài này, tác giả luận
án xin được góp phần nhỏ bé của mình vào nhiệm vụ bảo tồn, chấn hưng, phát
triển các giá trị truyền thống văn hóa dân tộc trên bước đường hội nhập.
2. Tình hình nghiên cứu:
Vấn đề văn hóa du lịch trên báo chí nói chung và trên báo in nói riêng lâu
nay đã được bàn luận nhiều. Đây không phải là một đề tài mới và trong quá
trình nghiên cứu tìm hiểu các luận văn, luận án, khóa luận tốt nghiệp, vấn đề
văn hóa du lịch cũng được một số tác giả đề cập nhưng ở những góc độ và khía
cạnh khác nhau, chưa phản ánh một cách sâu sắc và toàn diện.
Có thể kể tên một số đề tài khoa học và khóa luận tốt nghiệp, luận văn,
luận án có liên quan đến du lịch như:
+ “Báo chí với vấn đề quảng bá phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ hội
nhập”. Luận văn Thạc sỹ của Nguyễn Thị Thái Hà, năm 2007. (Trường Đại học
Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội).
+ “Một số giải pháp phát triển du lịch bền vững Thành phố Hồ Chí Minh
đến năm 2010”. Luận án Tiến sỹ kinh tế của Đoàn Liêng Diễm, năm 2004. + “Giải pháp cơ bản khai thác tiềm năng du lịch của Thủ Đô và vùng phụ
cận nhằm phát triển du lịch Hà Nội đến năm 2010”. Luận án Tiến sỹ của
Nguyễn Thị Nguyên Hồng, năm 2004.
+ “Báo chí Khánh Hòa tuyên truyền phát triển du lịch”. Luận văn Thạc
sỹ của Nguyễn Lê Đình Thống, năm 2007. (Học viện Báo chí và Tuyên truyền).
+ “Vấn đề văn hóa - du lịch trên sóng truyền hình Huế thời kỳ đổi mới
(1986 – 1999”). Luận văn Thạc sỹ của Nguyễn Văn Công Toàn, năm 2000.
(Học viện Báo chí và Tuyên truyền).
Ngoài ra một số Đề tài cấp Bộ - Tổng cục Du lịch như: “Cơ sở lý luận,
thực tiễn của hoạt động thông tin tuyên truyền quảng cáo du lịch và một số ấn
phẩm thử nghiệm” (Năm 1997). “Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp ứng
dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch Việt
Nam trước những thách thức khoa học công nghệ hiện nay” (Năm 2002).
“Nghiên cứu nội dung và giải pháp để nâng cao chất lượng thông tin khoa học
– công nghệ và môi trường trên tạp chí Du lịch Việt Nam” (Năm 2003).
Trước tình hình đó, tác giả mạnh dạn chọn đề tài: “Báo chí với vấn đề
văn hóa du lịch thời kỳ hội nhập”. Đây là một đề tài mới, đi sâu tìm hiểu tính
liên ngành của hoạt động phát triển văn hóa du lịch. Và tuy có kế thừa, tham
khảo nhưng luận văn này không trùng lặp với các công trình trước đó. Dù biết
sẽ gặp không ít khó khăn, tuy nhiên với những kiến thức được trang bị ở nhà
trường, được các giáo sư, tiến sĩ, thầy giáo hướng dẫn quan tâm giúp đỡ, cùng
với quá trình nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu thực tiễn, bản thân người làm luận
văn cảm giác có đủ niềm tin về khả năng thực hiện đề tài này.
3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu:
Luận văn được thực hiện với mục đích làm rõ vai trò của báo chí đối với
các hoạt động phát triển văn hóa du lịch. Để đạt được mục đích trên, đề tài có
nhiệm vụ:


Xem link download tại Blog Kết nối!

Báo chí với vấn đề quảng bá phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ hội nhập
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©