Đánh giá mức độ bền vững của một số điểm tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn Huyện Thuận Châu

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về di dân, tái định cư (TĐC) ở Việt Nam. Tổng quan về phát triển bền vững và các phương pháp đánh giá mức độ bền vững các cộng đồng dân cư. Giới thiệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Trình bày đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Đưa ra một số kết quả nghiên cứu: Khảo sát thực trạng các điểm TĐC nghiên cứu; Đánh giá mức độ bền vững 3 điểm TĐC nghiên cứu; Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao tính bền vững cho các điểm TĐC nghiên cứu
MỞ ĐẦU
Trong bối cảnh nƣớc ta đang trong giai đoạn Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa,
nhu cầu năng lƣợng ngày càng tăng cao, bình quân mức sử dụng điện ở nƣớc ta mới
đạt 340kwh/ngƣời/năm, theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nƣớc ta thiếu 9 tỷ
kwh mỗi năm, đến năm 2015 phải mua tới 6 -7 tỷ kwh.
Với kiến tạo tự nhiên Việt Nam có nhiều sông, suối có lợi thế lớn về nguồn
thủy năng, nhiều dự án thủy điện đã đƣợc khởi công. Thủy điện Sơn La là một trong
số thủy điện đã đƣợc khởi công với công suất 2400MW, sẽ là thủy điện lớn nhất
Đông Nam Á, với dung tích chứa của hồ là 9,26 tỷ m3 và diện tích lƣu vực
43.760km2 kéo theo đó là gần 2 vạn gia đình phải di dời để nhƣờng đất xây dựng
thủy điện [1].
Việc triển khai xây dựng thủy điện đã và đang làm nảy sinh một số vấn đề bất
cập về môi trƣờng, văn hoá và đặc biệt là đời sống của ngƣời dân. Công tác đền bù
và tái định cƣ bắt buộc tuy đƣợc chính phủ quan tâm đầu tƣ nhƣng vẫn còn tồn tại
nhiều vấn đề cần giải quyết nhƣ thiếu đất sản xuất và đất sản xuất đã đƣợc giao chất
lƣợng xấu, các phƣơng án phát triển sản xuất chƣa rõ. Nhiều khu, điểm TĐC đã đón
dân, nhƣng công trình công cộng chậm đƣợc xây dựng nhƣ trƣờng học, trạm xá, nhà
văn hoá, nƣớc sinh hoạt, điện, đƣờng giao thông.
Việc qui định về định mức xây dựng các điểm TĐC theo tiêu chuẩn nông thôn
về đất ở, về xây dựng cơ sở hạ tầng tập trung, chƣa phù hợp với đặc điểm tập quán
sinh sống của ngƣời dân. Tuy chính sách hỗ trợ đời sống thực hiện tốt nhƣng chƣa
đáp ứng cho ngƣời dân ổn định cuộc sống.
Huyện Thuận Châu là một trong 9 vùng TĐC của tỉnh Sơn La, huyện Thuận
Châu có cả di dân đi và đến, là một trong ba huyện có số hộ TĐC lớn nhất tỉnh Sơn
La với 14 khu, 37 điểm, 1640 hộ TĐC [1].
Do vậy, việc đánh giá mức độ bền vững tại một số khu, điểm TĐC tìm ra
những bài học kinh nghiệm và các giải pháp nhằm ổn định cho các khu, điểm TĐC
là rất cần thiết, tiến tới xây dựng các khu, điểm TĐC có tính bền vững cao ở tỉnh
Sơn La và trong cả nƣớc nói chung và ở huyện Thuận Châu nói riêng.
Từ những vấn đề nêu trên, tui chọn đề tài "Đánh giá mức độ bền vững một số
điểm tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn huyện Thuận Châu" làm đề tài
luận văn thạc sỹ.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©