Tổng hợp và nghiên cứu phức chất của Ni(II) với một số dẫn xuất thế N(4) - Thiosemicacbazon Benzanđehit

Luận văn:Tổng hợp và nghiên cứu phức chất của Ni(II) với một số dẫn xuất thế N(4) - Thiosemicacbazon Benzanđehit : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 25
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©