Nghiên cứu xử lý tách loại và thu hồi Crôm, Niken từ nước thải bể mạ một số xí nghiệp mạ Crôm, Niken

Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Hóa vô cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000
Trên cơ sở tìm hiểu vai trò của nước và ảnh hưởng độc hại của các kim loại nặng trong nước, một số phương pháp xử lý và thu hồi Crom, Niken từ nước thải công nghiệp; tác giả tiến hành các thực nghiệm nghiên cứu xử lý tách loại và thu hồi Crom, Niken từ mẫu nước thải bể mạ nhà máy quân đội Z 121 bằng phương pháp Hydroxit, phương pháp hấp phụ trên Na-Bentonit, phương pháp sắc ký... Kết quả nghiên cứu cho thấy bằng các phương pháp trên không những có thể tách, thu hồi Crom, Niken mà còn cho phép xác định nồng độ Crom và Niken trong nước thải bể mạ.
Cùnu với sự phát triển cùa nền kinh tế và đời sống nhu cầu về nước ngày
càng nhiồu, lượng nước công nghiôp cũng như nước sinh hoạt thải ra ngày càng
lớn. gây ô nhiễm đáng kê đến nước bồ mặt và môi trường.
Nước thải dưa vào hề mật các loại hợp chất khác nhau từ dạn tỉ, tan, dạng
huyền phù, dạng nhũ tưưng đến các loại vi khuẩn. Một số chất vô cơ và hữu cơ tan
trong nước có ánh hướng độc hại lới sự phái triển của các vi sinh vật trong nước.
Trong số các chất vô cơ phải kể đến các ion Pb2+, A s '\ C r!+, N i2+... [3|
Để giảm mức dộ gây ô nhiễm cùa nước thải công nghiệp tới các níỊUổn nước
nuô cá và tưới tiêu trong bản luận án này chúng tui tập chung nuhiên cứu xử lý
lách loại và thu hổi crom, nikcn trong nước thái bể mạ nhà máy quân đội Z 1 2 1 .
1. VAI TRÒ CỦA NƯỚC VẢ TÁC DỤNG ĐỘC HẠI CỦA CÁC ION KIM LOẠI
TRONG NƯỚC
1.1.Vai trò của nước:( 1)
Nước là một chái hình thường vì tính phổ biến của nó nhưng lại rất khác
thường vồ tính chất và ứng dụng.
Ta đã biết nước không thể thiếu được trong đời sống sinh hoạt hàng ngày ,
còn trong công nghiệp nước cũng rất cần cho công nghiệp hoá học và những
nghành có liên quan như dược phẩm, thực phẩm... ở đó nước là môi trường đổ tiến
hành phản ứng hoá học, nước là chất phản ứng đổ tạo Ihành sản phẩm; nhiéu
khoáng chất và nguyôn tỏ hoá học được tách ra từ các nguồn nước có hoà tan
chúng ... Với những lính chất dị thường vốn có, nước thực sự là nguyên liệu quí giá
của công nghiệp.
Với diện tích gần ba phần tư bề mặt Irái đất độ sâu trung bình 4km, biển và
dại Jương cỏ tác dụng diều hoà nhiệt độ trên trái dất. Trong lòng dại dương có đến
40 nghìn loại cá sinh sống , tổng lượng hàng năm hàng chục triệu tấn , rong biển
và những nghành thân mồm chứa protit có giá trị và các nguyên tố vi lượng được
sử dụng rộng rãi làm Ihức ăn cho người. Vì vậy nước khống những quan trọng đối
với dời sồng, công nghiệp mà còn không thể thiếu dược đối với sự sống của rất
nhiiu loài động vật có ích trong nước.
Hiện nav con người dang tìm cách sir dụnu một cách khoa học các nguồn
niró- - mội lài sản vỏ iỉiá trẽn trái đ ất, giữ cho chúng khỏi bị nhiễm bẩn , nhất là bị


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©