Xây dựng một phương pháp đơn giản cho benchmarking ngành quản l‎ý nước thải đô thị. Luận văn ThS. Quản l‎ý chất thải và xử lý vùng ô nhiễm

Luận văn:Development of a Simplified Concept for Process Benchmarking of Urban Wastewater Management = Xây dựng một phương pháp đơn giản cho benchmarking ngành quản l‎ý nước thải đô thị. Luận văn ThS. Quản l‎ý chất thải và xử lý vùng ô nhiễm
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©