Thiết lập tổng mặt bằng cho nhà máy đường mía

link tải miễn phí tiểu luận
CHƢƠNG I: TỔNG QUAN
1.1. Giới thiệu tổng quan về sản xuất đƣờng
Đƣờng có ý nghĩa rất quan trọng đối với dinh dƣỡng của cơ thể ngƣời. Đƣờng là
hợp phần chính không thể thiếu đƣợc trong thức ăn của ngƣời. Đƣờng còn là hợp phần
quan trọng của nhiều ngành công nghiệp khác nhƣ:đồ hộp, bánh kẹo, dƣợc, hoá học...
Chính vì vậy mà công nghiệp đƣờng trên thế giới và nƣớc ta không ngừng phát triển.
Việc cơ khí hoá toàn bộ dây chuyền sản xuất, những thiết bị tự động, áp dụng những
phƣơng pháp mới nhƣ: phƣơng pháp trao đổi ion, phƣơng pháp khuếch tán liên tục
đang đƣợc sử dụng trong các nhà máy đƣờng.
Ở nƣớc ta thuộc khu vực nhiệt đới gió mùa nên thích nghi cho việc trồng và phát
triển cây mía. Đây là tiềm năng về mía, thuận lợi cho việc sản xuất đƣờng. Nhƣng
trong những năm gần đây, ngành mía đƣờng đang gặp tình trạng mất ổn định về việc
quy hoạch vùng nguyên liệu, về đầu tƣ chƣa đúng mức và về thị trƣờng của đƣờng.Vì
thế sản phấm đƣờng bị tồn đọng, sản xuất thì cầm chừng làm cho nông dân trồng mía
không bán đƣợc phải chuyển giống cây trồng khác làm thu hẹp dần nguồn nguyên liệu
mía.
Với mục tiêu và tầm quan trọng nhƣ thế thì việc thiết lập một nhà máy đƣờng hiện
đại với năng suất cao là cần thiết . Nó giải quyết đƣợc nhu cầu tiêu dùng của con
ngƣời, giải quyết đƣợc vùng nguyên liệu, tạo công ăn việc làm cho ngƣời nông dân
trồng mía, góp phần phát triển nền kinh tế nƣớc nhà.
1.2. Giới thiệu chung về cây mía
1.2.1. Nguồn gốc và phân loại cây mía
1.2.1.1.Nguồn gốc
Mía là tên gọi chung của một số loài trong chi Mía (Saccharum), bên cạnh các loài
lau, lách. Chúng là các loại cỏ sống lâu năm, thuộc tông Andropogoneae của họ Hòa thảo (Poaceae), bản địa khu vực nhiệt đới và ôn đới ấm của Cựu thế giới. Chúng có
thân to mập, chia đốt, chứa nhiều đƣờng, cao từ 2-6 m. Tất cả các dạng mía đƣờng
đƣợc trồng ngày nay đều là các dạng lai ghép nội chi phức tạp. Chúng đƣợc trồng để
thu hoạch nhằm sản xuất đƣờng.
1.2.1.2.Phân loại
Cây mía có nguồn gốc từ ấn Độ. Các nƣớc trồng nhiều mía nhƣ: Cuba, Braxin, Ấn
độ, Mehico, Trung Quốc, Australia, Hawaii, Philippin, Nam Phi, Indonesiavà
Dominica.

Ở nƣớc ta mía đƣợc trồng nhiều ở Miền Nam đến miền Bắc.Vùng trồng mía chủ
yếu hiện nay là Miền Bắc bao gồm các tỉnh Hà Sơn Bình, Hà Nam Ninh, Hải Hƣng,
một phần Hà Bắc và Vĩnh Phú. Mía đƣợc trồng tập trung ven các con sông chính nhƣ
hạ lƣu sông Hồng, sông Châu Giang, sông Đáy, sông Thái Bình v.v…ở miền trung mía
đƣợc trồng nhiều ở tỉnh Nghĩa Bình, Phú Khánh, Tây Nguyên.ở miền Nam, mía tập
trung chủ yếu ở Tây Ninh, Sông Bé, Đồng Nai, Bến Tre, Long An, Hậu Giang, Cửu
Long, An Giang, v.v…


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©