Một số công nghệ truyền thông trong mạng cảm biến không dây, ứng dụng vào xây dựng mô hình ngôi nhà thông minh

link tải miễn phí

MỞ ĐẦU
Với khái niệm Internet của mọi thứ - IoT (Internet of Things) và Web của
mọi thứ - WoT (Web of Things) sẽ cho phép mọi thiết bị nhƣ máy tính, máy in,
thiết bị cầm tay, thiết bị điện, cảm biến, tủ lạnh, tàu hỏa, điện thoại vv... đều có
khả năng kết nối, truyền thông, thông báo tình trạng (hết hàng, hết thực phẩm
trong tủ lạnh, hạn sử dụng của thực phẩm,...) và điều khiển nhƣ các máy tính qua
mạng IP dựa trên nền Web, đã mở ra hƣớng phát triển tƣơng lai đầy triển vọng
cho mạng Internet trong việc tích hợp các mạng thông tin khác nhau trên cùng
một nền tảng IP thống nhất, trong đó có mạng cảm biến không dây đang là chủ
đề rất đƣợc quan tâm.
Mạng cảm biến không dây (Wireless Sensor Networks - WSNs) gồm nhiều
nút đƣợc trang bị cảm biến và liên kết với nhau thông qua sóng vô tuyến với mức
tiêu thụ năng lƣợng thấp. Mục đích của mạng cảm biến là thu thập thông tin từ
các nút trong mạng và chuyển tới trung tâm xử lý một cách hiệu quả nhất. Mạng
WSNs đƣợc ứng dụng trong nhiều lĩnh vực nhƣ quốc phòng, an ninh, giám sát
môi trƣờng, y tế, công nghiệp và dân dụng.
Trong những năm gần đây, chủ đề nghiên cứu liên kết các giữa nút cảm
biến cũng nhƣ giữa các mạng WSNs với nhau qua mạng IP nhằm kế thừa nền
tảng giữa các mạng WSNs đang ngày càng đƣợc quan tâm nghiên cứu và triển
khai trong thực tế. Do đó, nhiều công nghệ truyền thông kết nối mạng cảm biến
không dây với mạng IP đƣợc đề xuất, nghiên cứu và triển khai.
Chính vì vậy, đề tài “Một số công nghệ truyền thông trong mạng cảm biên
không dây, ứng dụng vào xây dựng mô hình ngôi nhà thông minh” có mục tiêu
nghiên cứu nghiên cứu công nghệ truyền thông qua mạng IP có hỗ trợ cho mạng
cảm biến không dây. Bố cục của luận văn nhƣ sau:
Chƣơng 1: Tổng quan mạng cảm biến không dây: trình bày về kiến trúc,
phƣơng thức truyền thông, ứng dụng của mạng cảm biến không dây trong thực tế
nhƣ y tế, nông lâm nghiệp, gia đình.
Chƣơng 2: Một số công nghệ truyền thông trong mạng cảm biến không
dây: trình bày chi tiết về một số công nghệ truyền thông qua mạng IP của mạng
cảm biến.

Chƣơng 3: Xây dựng mô hình ngôi nhà thông minh: phân tích và thiết
kế mô hình hệ thống ngôi nhà thông minh sử dụng công nghệ CoAP.
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY
1.1. Giới thiệu chung về mạng cảm biến không dây
Trong những năm gần đây, sự phát triển vƣợt bậc của công nghệ điện tử
và công nghệ thông tin & truyền thông đã tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ cho
việc phát triển các hệ thống thông minh trong hầu hết các lĩnh vực của xã hội nhƣ
y tế, nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp và dân dụng. Đồng thời, với xu thế IoT
(Internet of Things) và WoT (Web of Things) đã mở ra nhiều thuận lợi và lợi ích
cho việc nghiên cứu, xây dựng và triển khai mạng hệ thống thông minh trên toàn
cầu, trong đó hệ thống cảm biến và mạng cảm biến là một trong những yếu tố
then chốt cho các hệ thống thông minh này.
Mạng cảm biến không dây – WSNs (Wireless Sensor Networks) gồm các
nút cảm biến có khả năng với nhau thông qua truyền thông vô tuyến. Trong đó,
các nút thƣờng là các thiết bị đơn giản, nhỏ gọn, giá thành thấp, đa chức năng,
công suất tiêu thụ thấp và có số lƣợng lớn và diện tích giám sát bất kỳ, sử dụng
nguồn năng lƣợng hạn chế. Các nút cảm biến này có nhiệm vụ cảm nhận, đo đạc,
tính toán, thu thập, cũng nhƣ điều khiển nhằm có đƣợc những quyết định phù hợp
với môi trƣờng tự nhiên đang đƣợc giám sát. Mô hình của mạng cảm biến đƣợc
minh họa nhƣ sau:

Xem link download tại Blog Kết nối!

Mình cũng muốn tìm hiểu về nhà thông minh, liệu có thể tự thiết kế tự làm hệ thống này không? ai có tài liệu nào chia sẻ nhé
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©