Những Bài Tập Vật Lý Cơ Bản-Hay Và Khó (Tập 3) - Quang Học & Vật Lý Hạt Nhân

Link tải miễn phí sách của Vũ thanh Khiết
LỜI NÓI ĐẨƯ
Cuốn sách này bao gồm các bài tập về Quang học oà Vật lý hạt nhàn thuộc chương trình lớp 12 cải cáchẽ Cuốn sách có các nội (lung:

- Quang hinh học.

- Tính chất sóng cùa ánh sáng (quang lý).

- Lượng tử ánh sáng và vật lý hạt nhán

- Một số đề thi tuyển sinh vào Đại học, Cao đăng trong những nồm gần đây.

Mỗi nội dung được chia thành ba phần:

Phần thứ nhất gồm những bài tập theo chù đề; đó là những bài tập cơ bản trong chương trình vật lý lớp 12.

Phần thử hai đề cập nhừng bài tập mở rộng. Những bài tập trong phần này đã được chọn lọc khá cẩn thận có thể coi đó là nhửng bài tập hay và khó.

Phẩn thứ ba là nhừng đề thi vào các trường Đại học và Cao đẳng trong nhửng nãm gần đây có kèm theo lời giải để bạn đọc tham khảo.

Các tác giả rất quí trọng thì giờ cùa bạn đọc. Vì vậy, chúng tui tự đề ra cho mình là chỉ chọn lọc một khối lượng bài tập vừa đù nhưng phái bao quát được nhiều hiện tượng, nhiều tình huống.

Kinh nghiệm cho thây rằng có một số vấn đề thường bị hiểu sai hay hiểu lầm. Qua cuốn sách này, bạn đọc có thể tìm thấy cách hiểu đúng hơn, chính xác hơn đối với những vấn đề đó.
3


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©