Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học và ý nghĩa dịch tễ học bệnh dịch hạch của hai loài chuột cống Rattus noroegicus Berk,1769 và chuột nhà Rattus flavipectus MILNEL EDWARDS,1871 ở nội thành Hà nội

Luận văn:Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học và ý nghĩa dịch tễ học bệnh dịch hạch của hai loài chuột cống Rattus noroegicus Berk,1769 và chuột nhà Rattus flavipectus MILNEL EDWARDS,1871 ở nội thành Hà nội : Luận án PTS. Sinh học: 62 42 10 01
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©