Vấn đề quảng bá du lịch trên Truyền hình (Khảo sát trên kênh VTV 1 Đài truyền hình Việt Nam, QTV3 Đài PTTH Quảng Ninh, thời gian từ tháng 4/2012 đến tháng 10/2012)

Luận văn:Vấn đề quảng bá du lịch trên Truyền hình (Khảo sát trên kênh VTV 1 Đài truyền hình Việt Nam, QTV3 Đài PTTH Quảng Ninh, thời gian từ tháng 4/2012 đến tháng 10/2012) : Luận văn ThS. Truyền thông đại chúng : 60 32 01
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©