Vấn đề xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình trên hệ thống truyền hình cáp của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội (Khảo sát 5 kênh xã hội hóa của HCATV từ năm 2010-2013)

Luận văn: Vấn đề xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình trên hệ thống truyền hình cáp của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội (Khảo sát 5 kênh xã hội hóa của HCATV từ năm 2010-2013) : Luận văn ThS. Truyền thông đại chúng: 60 32 01 01
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©