Vai trò báo chí trong việc góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Chính phủ thời kỳ đổi mới

Luận văn:Vai trò báo chí trong việc góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Chính phủ thời kỳ đổi mới : Luận văn ThS. Truyền thông đại chúng: 5 04 30
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©