Tổ chức và hoạt động của bộ phận truyền thông doanh nghiệp trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Hà Nội ( Dựa trên tư liệu khảo sát hai doanh nghiệp

Luận văn: Tổ chức và hoạt động của bộ phận truyền thông doanh nghiệp trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Hà Nội ( Dựa trên tư liệu khảo sát hai doanh nghiệp: Công ty Cp Tài Chính Vietsun và Công ty Du lịch Tầm nhìn) : Luận văn ThS. Truyền thông đại chúng: 60 32 01
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©