Phương thức sản xuất chương trình thời sự ở kênh truyền hình VOVTV từ góc độ truyền thông đa phương tiện

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
MỞ ĐẦU....................................................................................................... 1
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ SẢN XUẤT
CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH DƯỚI GÓC ĐỘ TRUYỀN THÔNG
ĐA PHƯƠNG TIỆN..................................................................................... 8
1.1. Về một số khái niệm, quan niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu. 8
1.1.1. Đa phương tiện .............................................................................. 8
1.1.2. Truyền thông đa phương tiện ....................................................... 10
1.1.3. Hội tụ truyền thông ...................................................................... 12
1.1.4. Cơ quan báo chí đa phương tiện và Tập đoàn truyền thông......... 14
1.2. cách sản xuất chương trình truyền hình dưới góc độ đa
phương tiện ............................................................................................. 16
1.2.1. Quan niệm về cách sản xuất chương trình truyền hình .... 16
1.2.2. Quan niệm về cách sản xuất chương trình truyền hình dưới
góc độ truyền thông đa phương tiện ...................................................... 18
1.2.3. Thế mạnh của chương trình truyền hình được sản xuất dưới góc độ
truyền thông đa phương tiện.................................................................. 20
1.2.4. Một số yêu cầu để tổ chức sản xuất thành công chương trình truyền
hình dưới góc độ truyền thông đa phương tiện ...................................... 23
Chương 2: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ
TRÊN KÊNH VOVTV DƯỚI GÓC ĐỘ ĐA PHƯƠNG TIỆN ............... 28
2.1. Tổng quan về Chương trình Thời sự kênh VOVTV - Đài Tiếng nói
Việt Nam.................................................................................................. 28
2.1.1. Đôi nét về kênh VOVTV ............................................................... 28
2.1.2. Về Chương trình Thời sự VOVTV ................................................ 30 2.2. Tính đa phương tiện trong cách sản xuất Chương trình
Thời sự của kênh VOVTV...................................................................... 38
2.2.1. Đa phương tiện trong khai thác chất liệu nội dung cho VOVTV .. 38
2.2.2. Cách thức biên tập tin, bài phục vụ sản xuất Chương trình Thời sự
của kênh VOVTV ................................................................................... 39
2.2.3. Đa phương tiện trong ứng dụng các hình thức chuyển tải thông tin
khác nhau .............................................................................................. 44
2.2.4. Nội dung thông tin của Chương trình Thời sự VOVTV................. 46
2.2.5. Đa phương tiện trong truyền phát chương trình của kênh VOVTV
.............................................................................................................. 46
2.2.6. Đa phương tiện thể hiện ở khả năng tương tác với công chúng.... 48
2.2.7. Đội ngũ nhân sự tác nghiệp đa phương tiện................................. 49
2.3. Đánh giá chung về thành công, hạn chế trong cách sản
xuất Chương trình Thời sự VOVTV dưới góc độ truyền thông đa
phương tiện ............................................................................................. 51
2.3.1. Thành công .................................................................................. 51
2.3.2. Hạn chế ....................................................................................... 54
2.4. Nguyên nhân thành công, hạn chế và những vấn đề đặt ra........... 59
2.4.1. Nguyên nhân thành công.............................................................. 59
2.4.2. Nguyên nhân hạn chế................................................................... 63
Chương 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT
CHƯƠNG TRÌNH TRÊN KÊNH VOVTV NHÌN TỪ GÓC ĐỘ
TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN.................................................. 68
3.1. Cơ sở đề xuất.................................................................................... 68
3.1.1. Truyền thông đa phương tiện là xu thế tất yếu tại các cơ quan báo
chí.......................................................................................................... 68 3.1.2. Nhu cầu tiếp nhận sản phẩm truyền thông nói chung, truyền hình
nói riêng theo cách đa phương tiện của công chúng hiện đại.... 69
3.1.3. Sự quan tâm của lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam tới sản xuất
chương trình truyền hình theo cách đa phương tiện .................. 69
3.2. Một số đề xuất .................................................................................. 70
3.2.1. Thường xuyên có cơ chế đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ sản xuất
chương trình đa phương tiện ................................................................. 70
3.2.2. Đổi mới quy trình sản xuất gắn chặt với cách đa phương
tiện ........................................................................................................ 74
3.2.3. Kiện toàn kỹ thuật phục vụ sản xuất chương trình ....................... 77
3.2.4.Tăng đầu tư tài chính để sản xuất các chương trình truyền hình đa
phương tiện............................................................................................ 78
3.2.5. Tăng cường hợp tác, liên kết sản xuất giữa các bộ phận trong Đài
Tiếng nói Việt Nam và kênh VOVTV...................................................... 80
KẾT LUẬN................................................................................................. 83
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................... 85
PHỤ LỤC.................................................................................................... 89 hình báo chí phát thanh, vì vậy Đài luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ
đạo sát sao hoạt động và định hướng phát triển.
Sinh ra trong lòng Đài TNVN, kênh truyền hình VOV kế thừa được tiềm
năng sẵn có không chỉ về con người mà còn về cả yếu tố vật chất, đặc biệt là
vị trí làm việc thuận lợi tại trung tâm Thủ đô; cùng với đó là hệ thống cung
cấp thông tin (Trung tâm tin VOV, các Hệ phát thanh, báo mạng VOV, báo in
VOV, các cơ quan thường trú, các đơn vị Cộng tác viên, đội ngũ cộng tác
viên đông đảo trong và ngoài nước...) và trang thiết bị vốn có phục vụ cho sản
xuất các chương trình phát thanh của Đài. Nhờ đó, nguồn tin của kênh
VOVTV luôn được đảm bảo tính nhanh nhạy, phong phú, đa dạng.
Một điểm khác cần nhấn mạnh, đó chính là tư duy đổi mới của ban lãnh
đạo Đài TNVN trong việc tái cơ cấu tổ chức của VOV theo hướng tinh giản,
gọn nhẹ theo trục dọc để gắn kết các đơn vị trong Đài lại với nhau nhằm làm
tăng “sản lượng” và hiệu quả sản xuất thông tin của Đài.
Theo báo cáo đề tài khoa học năm 2011 của Đài TNVN “Nghiên cứu
xây dựng mô hình VOV trực tuyến” [19], kênh VOVTV trong mô hình phát
triển VOV Online là một mắt xích quan trọng trong hệ thống của VOV. Với
một lượng thông tin đa phương tiện lớn từ các Hệ phát thanh VOV1,
VOV2, VOV3, VOV4, VOV5, Kênh VOV-GT Hà Nội và VOV-GT TP. Hồ
Chí Minh, Trung tâm tin, Báo Tiếng nói Việt Nam, báo mạng điện tử Vov.vn,
các cơ quan thường trú trong nước và nước ngoài, các phóng viên, biên tập
viên của kênh VOVTV luôn có thể khai thác hết sức thuận lợi, tận dụng được
thế mạnh của các loại hình báo chí khác trong thời đại công nghệ số.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©