Báo chí Phật giáo tại Việt Nam - Thực trạng và vấn đề

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Báo chí học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Sưu tầm, phân loại, nghiên cứu nội dung và hình thức chuyển tải vấn đề của Phật Giáo tới công chúng trên tờ báo Giác ngộ, Nguyệt san Giác ngộ và tạp chí Văn hoá Phật Giáo . Nghiên cứu đánh giá về thực trạng của báo chí Phật Giáo tại Việt Nam Phân tích và đưa ra hướng giải quyết cho những vấn đề tồn tại của báo chí Phật Giáo tại Việt Nam. Tìm hiểu về hệ thống quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác báo chí Phật Giáo tại Việt Nam

6. Cấu trúc của luận văn: 06
Chương 1: Ảnh hưởng của báo chí Phật Giáo trong đời sống xã hội 07
1.1 Những ảnh hưởng của Phật Giáo trong đời sống xã hội, văn hóa, nghệ
thuật
07
1.2 Ảnh hưởng của báo chí Phật Giáo trong đời sống xã hội Việt Nam 25
1.3 Tiểu kết 32
Chương 2: Sự hình thành và phát triển của báo chí Phật Giáo tại
Việt Nam
34
2.1 Phong trào chấn hưng Phật Giáo và sự ra đời của báo chí Phật Giáo 34
2.1.2 Giai đoạn 1928- 1945 34
2.1.2 Giai đoạn 1945- 1981 49
2.2 Thực trạng và vấn đề của báo chí Phật Giáo Việt Nam từ năm 1981
đến nay
54
2.2.1 Đôi nét chung về thực trạng báo chí Phật Giáo tại Việt Nam hiện
nay
54
2.2.2 Nội dung phản ánh của báo chí Phật Giáo tại Việt Nam 63
2.2.3 Hiện đại hóa báo chí Phật Giáo tại Việt Nam 81
2.3 Tiểu kết 84
Chương 3: Nghệ thuật thông tin trên báo chí Phật Giáo 86
3.1 Hình thức thể hiện của dòng báo chí Phật Giáo 86
3.2 Những vấn đề về thể loại và ngôn ngữ của báo chí Phật Giáo 90
3.3 Thuận lợi và khó khăn trong việc thông tin trên báo chí Phật Giáo tại
Việt Nam hiện nay
93
3.4 Tiểu kết 95
1. Tính thời sự và lý do lựa chọn đề tài.
Trong vài năm trở lại đây, vấn đề tôn giáo đang trở thành điểm nóng an ninh
trên thế giới. Nhiều cuộc chiến khốc liệt đã diễn ra để lại hậu quả khôn lường về
kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá mà vỏ bọc của nó được che lấp dưới chiêu bài
xung đột tôn giáo. Cả trước đây lẫn hiện nay, trên thế giới cũng như tại Việt Nam
các thế lực thù địch, chống phá hoà bình đã sử dụng tôn giáo như một phương tiện
hữu hiệu và truyền thống để mưu cầu những lợi ích riêng của mình.
Chúng ta biết rằng tôn giáo là sản phẩm của nhân loại. Sự hình thành, tồn tại
và phát triển của nó có cả tích cực và tiêu cực. Bản thân tôn giáo trong mỗi quốc gia
là một trong những vấn đề nhạy cảm nhất, dễ bị tổn thương, dễ bị kích động, dễ bị
lợi dụng, lôi kéo chống phá an ninh quốc gia và độc lập dân tộc. Lịch sử Việt Nam
đã chứng minh rằng, trong hầu hết các giai đoạn của nước ta các thế lực phản động
quốc tế luôn tìm mọi cách tác động vào các tôn giáo, hòng tiếp tay cho phần tử xấu
chống phá đất nước. Trước tình hình đó, quan điểm chính sách của Đảng và Nhà
nước ta được xác lập ngay từ khi mới giành được độc lập. Tự do tôn giáo và đại
đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ngày càng được cụ thể hoá và kịp thời bổ
sung cho phù hợp với từng thời kì của đất nước.
Phật Giáo là một trong những tôn giáo tồn tại lâu đời và phát triển mạnh nhất
ở Việt Nam. Trên đất nước ta hiện có hàng ngàn ngôi chùa. Trong đó, hàng trăm
danh lam cổ tự có giá trị văn hóa nghệ thuật, tạo nên những ảnh hưởng, tác động
quan trọng đến nền văn hóa chung, hình thành cơ sở văn hóa Phật Giáo ở nước ta.
Hơn nữa, trong suốt 2.000 năm từ khi du nhập đến nay, Phật Giáo Việt Nam luôn
hòa nhập vào sức sống của dân tộc qua các giai đoạn lịch sử thăng trầm, thịnh suy
của đất nước. Đặc biệt, sau hơn 20 năm đổi mới, hội nhập và phát triển theo hướng
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, trong đó
có Phật Giáo ngày càng được bảo đảm và phồn thịnh.

Phật Giáo hoà quyện cùng với văn hoá dân tộc như một dòng chảy không thể
tách rời. Chính vì vậy việc truyền bá và thông tin về Phật Giáo là nhiệm vụ hết sức
quan trọng của báo chí. Việc nghiên cứu nhìn nhận về Phật Giáo dưới góc độ báo
chí cũng là điều rất cần thiết. Với nhận thức đó, đề tài luận văn “Báo chí Phật Giáo
tại Việt Nam:Thực trạng và vấn đề” đã được ra đời.
Ý nghĩa lý luận: Đóng góp cho quá trình nghiên cứu vai trò của báo chí Phật
giáo trong việc phản ánh các thông tin kinh tế, xã hội, văn hóa…
Ý nghĩa thực tiễn: Đề xuất một số giải pháp giúp báo chí Phật giáo tại Việt
Nam hòa nhập với sự phát triển chung của báo chí trong nước
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.
- Phác họa lại quá trình lịch sử của báo chí Phật Giáo tại Việt Nam.
- Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng của báo chí Phật Giáo đối với công
chúng báo chí nói chung và công chung báo chí Phật Giáo nói riêng.
- Khảo sát để đưa ra một cách nhìn tổng thể về thực trạng và vấn đề của báo
chí Phật Giáo tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Từ đó rút ra cho bản thân
những bài học kinh nghiệm quí báu của các nhà báo đi trước trong hoạt động báo
chí và quá trình thực hiện việc tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà
nước về Phật Giáo nói riêng, tôn giáo nói chung.
- Phân tích nội dung và hình thức thể hiện của các bài báo, tác giả muốn tìm
hiểu cách thức phản ánh, tuyên truyền cho bạn đọc về thông tin Phật Giáo . Qua đó
khẳng định, ưu điểm của từng tờ báo để góp phần cải tiến vấn đề trên.
- Trên cơ sở phân tích ưu, nhược điểm của các tờ nguyệt san Giác Ngộ, báo
Giác ngộ và tạp chí Văn hoá Phật Giáo , từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm cải
tiến nội dung và hình thức của các tờ báo trong lĩnh vực Phật Giáo .
Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài là:
- Sưu tầm, phân loại, nghiên cứu nội dung và hình thức chuyển tải vấn đề của
Phật Giáo tới công chúng trên tờ báo Giác ngộ, Nguyệt san Giác ngộ và tạp chí Văn
hoá Phật Giáo . Nghiên cứu đánh giá về thực trạng của báo chí Phật Giáo tại Việt
Nam
- Phân tích và đưa ra hướng giải quyết cho những vấn đề tồn tại của báo chí
Phật Giáo tại Việt Nam.
- Tìm hiểu về hệ thống quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác báo chí
Phật Giáo tạiViệt Nam.
3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề.
Cho tới nay, các khoá luận và luận văn nghiên cứu về báo chí tôn giáo tại
Việt Nam vẫn chưa có nhiều, đặc biệt là Phật Giáo . Đa số các đề tài viết về tôn
giáo đều thiên về việc nghiên cứu Công giáo. Ví dụ như: Khoá luận “Hiện trạng
tình hình đạo Công giáo Việt Nam trên báo Chính nghĩa và Người Công giáo Việt
Nam” –của sinh viên Phạm Minh Đức (K38- Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
- Hà Nội), do giáo sư Hà Minh Đức hướng dẫn, năm 2001).
Khoá luận tốt nghiệp ngành báo chí năm 2001- của tác giả Trần Lưu (K38-
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Hà Nội) do GS- TS Đỗ Quang Hưng
hướng dẫn, mới đề cập tới “Báo chí Việt Nam với vấn đề tín ngưỡng và tôn giáo”.
Trong đó báo chí Phật Giáo được “lướt” qua rất sơ lược với tư cách là một phần
của hệ thống báo chí tôn giáo.
Ở nước ngoài cũng có một số Luận văn từng nghiên cứu về vấn đề Phật Giáo
tại Việt Nam như: Harald Rosenloew EEG, với luận văn cao học về Phật Giáo Viêt
Nam. Khi làm luận văn anh mới 25 tuổi và là nghiên cứu sinh khoa Tôn giáo học
Trường Đại học Oslo, Na Uy. Trong tháng 12/21995, Harald đến Việt Nam để
nghiên cứu Phật Giáo . Anh đặc biệt chú ý đến sự hòa nhập của Phật Giáo trong xã
hội Việt Nam. Anh đã thu hoạch được hơn 100 trang bản thảo và kết luận rằng
“Phật Giáo Việt Nam mang nặng tín ngưỡng dân gian mà Phật Giáo các nước láng
giềng không có”.
Thêm một người Mỹ làm luận án tiến sỹ về Phật Giáo Việt Nam, đó là
Robert Topmiller, giảng viên khoa Sử trường Đại học Kentucky- Hoa Kỳ. Ông
cũng từng phục vụ trong quân đội Mỹ tại Việt Nam, đóng quân tại Khe Sanh- Huế
từ tháng 4 đến tháng 8 năm 1968. Luận án tiến sỹ sử học của ông về đề tài “Cuộc
tranh đấu Phật Giáo Việt Nam từ 1961- 1966”. Tuy nhiên, hai luận văn nước ngoài này chỉ lướt qua phần vai trò của báo chí
trong đời sống Phật Giáo tại Việt Nam.
Đề tài “Báo chí Phật Giáo tại Việt Nam: Thực trạng và vấn đề” là sự kế
thừa, phát triển và nghiên cứu sâu hơn về báo chí Phật Giáo tại Việt Nam.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
- Vấn đề lịch sử đạo Phật trên thế giới và tại Việt Nam đã được các nhà sử
học đề cập, nghiên cứu sâu sắc, cặn kẽ, khoa học, có giá trị cao về lý luận và thực
tiễn. Vì vậy, đối tượng nghiên cứu của đề tài là thực trạng và vấn đề của Báo chí
Phật Giáo tại Việt Nam.
- Phạm vi nghiên cứu tập trung vào tờ báo Giác ngộ (từ năm 2007- nay),
nguyệt san Giác ngộ (2005, 2007) và tạp chí Văn hoá Phật Giáo (2007- 2008).
5. Phương pháp nghiên cứu.
Để thực hiện đề tài, người viết sử dụng 2 nhóm phương pháp nghiên cứu
chính là nghiên cứu tư liệu và nghiên cứu khảo sát. Cụ thể như sau:
Nghiên cứu tư liệu:
- Nghiên cứu tổng quan.
- Nghiên cứu tư liệu dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật
biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử để xây dựng luận văn
- Phương pháp phân tích tài liệu: Phương pháp này được sử dụng nhằm
xem xét thông tin có sẵn trong sách báo… để thu thập các thông tin định tính phục
vụ mục tiêu đề tài.
Nghiên cứu khảo sát:
- Khảo sát tôn chỉ mục đích của tờ báo Giác ngộ (từ năm 2007- nay),
nguyệt san Giác ngộ (2005, 2007) và tạp chí Văn hoá Phật Giáo (2007- 2008).
- Sưu tầm, thống kê, phân loại tin bài thành từng nhóm theo đặc điểm
của nội dung và hình thức.
- Nội dung chính mà các tờ báo này đề cập.
- Phỏng vấn, gặp gỡ các chuyên gia và nhà nghiên cứu về tôn giáo, Phật
Giáo để tìm hiểu sâu sắc hơn về vấn đề này.
6. Cấu trúc của luận văn.
Ngoài phần mở đầu và kết luận còn có những chương sau:
Chương 1: Ảnh hưởng của báo chí Phật Giáo trong đời sống xã hội
Chương 2: Sự hình thành và phát triển của báo chí Phật Giáo tại Việt Nam.
Chương 3: Nghệ thuật thông tin trên báo chí Phật Giáo .
CHƯƠNG 1:
ẢNH HƯỞNG CỦA BÁO CHÍ PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
1.1. Những ảnh hưởng của Phật Giáo trong đời sống xã hội, văn hóa,
nghệ thuật
Việt Nam là một quốc gia nằm ở ngã tư của lưu lộ quốc tế thuộc Đông Nam
Châu Á và là nơi dừng chân của các thương gia buôn từ vùng Địa Trung Hải. Nhờ
vị trí địa lý thuận lợi mà Việt Nam đã sớm thiết lập các mối quan hệ kinh tế, thương
mại, văn hóa, tôn giáo… Đây chính là tiền đề cho sự du nhập các tôn giáo lớn vào
nước ta, trong đó có Phật Giáo .
Ngay khi mới du nhập, Đạo Phật đã nhanh chóng thích nghi với lối sống của
người dân Việt. Vì thế, Đạo Phật đã không gặp một trở ngại nào trong việc hòa
nhập với mọi giai tầng của xã hội Việt Nam. Đạo Phật đã thấm vào nền văn minh
Việt Nam tự nhiên và dễ dàng như nước thấm vào đất. Đạo Phật đã lan tỏa khắp
thôn xóm, ngõ phố trên lãnh thổ hình chữ S và có một chỗ đứng nhất định từ cung
đình cho đến làng xã Việt Nam. Đạo lý của Phật Giáo Việt Nam ăn sâu vào nếp
sống, nếp nghĩ của người dân Việt và trở thành những giá trị tinh thần vô giá cho
người dân trên xứ sở này. Trong suốt chiều dài lịch sử , Đạo Phật đã chứng minh sự
hiện hữu của mình trong hầu hết các lãnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…
và có những ảnh hưởng tích cực vào các mặt nói trên.
Ngày nay, nhiều học giả và giới nghiên cứu đều đồng ý rằng Đạo Phật đã
được truyền vào Việt Nam từ rất sớm, khoảng cuối thế kỷ thứ II đến đầu thế kỷ
thứ III Tây Lịch qua đường biển và đường bộ. Những thương nhân Ấn Độ đã tới
các vùng này để buôn bán bằng thuyền buồm. Trong các chuyến viễn dương này,
các thương nhân thường cung thỉnh một hay hai vị tăng để cầu nguyện cho thủy thủ
đoàn. Nhờ đó mà các vị tăng này đã đến truyền bá Đạo Phật vào các dân tộc ở Đông

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©