Vận dụng tư tưởng dân chủ của Hồ Chí Minh vào nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình hiện nay

Luận văn: Vận dụng tư tưởng dân chủ của Hồ Chí Minh vào nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình hiện nay : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 60 31 02 04
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©