Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của dân chủ với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Luận văn:Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của dân chủ với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh: Luận văn ThS. Khoa học chính trị : 60 31 02 01
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©