Kỹ thuật truyền thông hợp tác cho mạng vô tuyến có ý thức

Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN......................................................................................................1
MỤC LỤC..................................................................................................................2
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT.........................................4
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.................................................................................. 5
LỜI NÓI ĐẦU........................................................................................................... 7
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG HỢP TÁC......................10
1.1. Nhu cầu, thách thức và các vấn đề của truyền thông vô tuyến......................... 10
1.2. Truyền thông họp tác........................................................................................11
1.3. Mô hình kênh chuyển tiếp và giao thức........................................................... 12
2.3.1. Mô hình kênh chuyển tiếp........................................................................................ 12
2.3.2. Các giao thức hoạt động của nút chuyển tiếp...........................................................14
1.4. Các kỹ thuật chuyển tiếp cố định..................................................................... 15
1.4.1. Kỹ thuật khuếch đại và chuyển tiếp.........................................................................15
1.4.2. Kỹ thuật giải mã và chuyển tiếp...............................................................................17
1.4.3. Kỹ thuật nén và chuyển tiếp..................................................................................... 18
1.4.4. Chế độ chuyển tiếp gia tăng..................................................................................... 19
1.5. Các kỹ thuật chuyển tiếp khác......................................................................... 19
CHƯƠNG 2. MẠNG VÔ TUYỂN CÓ Ý THỨC..............................................22
2.1. Khái niệm về vô tuyến có ý thức...................................................................... 22
2.1.1. Các thành phần mạng vô tuyến có ý thức................................................................22
2.1.2. Khe trống phổ............................................................................................................24
2.1.3. Các kỹ thuật hoạt động trong mạng vô tuyến có ý thức.......................................... 26
2.2. Mô hình Interweave..........................................................................................26
2.2.1. Nguyên lý chung.......................................................................................................26
2.2.2. Kỹ thuật cảm nhận phổ dựa trên bộ tách sóng năng lượng..................................... 28
2.2.2.1. Xác suất tách sóng, xác suất thông báo lỗi trên kênh A WGN......................29
2.2.2.2. Cảm nhận phổ hợp tác trong kỹ thuật tách sóng năng lượng.....................31
2.2.23. SNR yêu cầu cảm nhận phổ của một bộ tách sóng năng lượng................. 35
2.2.2.4. Ảnh hưởng của Shadowing ten hiệu suất cảm nhận phổ.............................37
2.2.3. Kỹ thuật phát hiện dựa trên đặc tính cyclostationary.............................................. 38
2.2.4. Kỹ thuật sử dụng bộ lọc thích ứng...........................................................................39
2.3. Mô hình Underlay.............................................................................................40
22.3.1. Nguyên lý chung.......................................................................................................40
2.3.2. Các khái niệm về nhiệt độ nhiễu.............................................................................. 41
2.3.3. Điều khiển công suất dưới các ràng buộc về nhiễu................................................. 42
2.3.4. Điều khiển công suất dưới các ràng buộc về dừng hệ thống...................................43
2.3.5. Truyền thông hợp tác trong mạng Underlay............................................................45
2.4. Tổng quan về mô hình Overlay........................................................................ 48
CHƯƠNG 3. ÁP DỤNG KỸ THUẬT TRUYỀN THÔNG HỢP TÁC CHO
MẠNG VÔ TUYỂN CÓ Ý THỨC....................................................................50
3.1. Mô hình hệ thống..............................................................................................50
3.2. Phân tích quá trinh truyền tại mạng chính........................................................ 54
3.2.1. Xác suất dừng của mạng chính................................................................................ 56
3.2.2. SER của mạng chính.................................................................................................56
3.3. Phân tích quá trình truyền tại mạng vô tuyến có ý thức....................................57
3.3.1. Xác suất dừng của mạng vô tuyến có ý thức............................................................58
3.3.2. SER của mạng vô tuyến có ý thức...........................................................................58
3.4. Kết quả và thảo luận.........................................................................................60
3.4.1. Kết quả tại mạng chính............................................................................................. 60
3.4.2. Kết quả tại mạng vô tuyến có ý thức........................................................................64
3.5. Kết luận............................................................................................................ 67
TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................... 69

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©