Sách đọc hiểu văn bản ngữ văn 9 : kiến thức cơ bản, kiến thức mở rộng, nâng cao, luyện tập

Link tải miễn phí giáo án

LỜI NÓI ĐẦU
Thực hiện Chương trình Trung học cơ sở (Ban hành kèm theo Quyêt định
số CB/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 - 1 - 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo),
môn Ngữ văn đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích hợp - trong đó
trọng tâm của yêu cầu dạy học phần Văn là Đọc - hiểu văn bản (bao gồm các
trích đoạn hay tác phẩm văn học trọn vẹn, các văn bản nhật dụng). Đây là
yêu cầu lần đầu tiên được gọi tên một cách chính thức trong sách giáo khoa
Ngữ văn, xác định những nội hàm cụ thể để học sinh thực hiện một chuỗi
thao tác chiếm lĩnh giá trị tác phẩm, hướng tới hiệu quả hành dụng và kết
nối kịến thức với các phần Tiếng Việt, Tập làm văn.
Nhằm cung câ'p tài liệu tham khảo cho giáo viên và học sinh về lĩnh vực
này, chúng tui biên soạn bộ sách Đoc - hiếu văn băn (gổm bổn cuốn, tương
ứng với sách giáo khoa Ngữ văn các lớp 6 - 7 - 8 - 9). Vì đây là một lĩnh vực lí
thú và có liên quan tới nhiều bình diện của hoạt động đọc - hiểu, nên trong
mỗi cuốn sách chúng tui sẽ trình bảy một sô vân đề có tính khái quát trước
khi thực hành đọc - hiểu văn bản Ngữ văn.
Theo đó, cuốn Đọc - hiểu văn bẩn N gữ văn 9 gồm :
- Phần một : Tiến tới một quy trình đọc - hiểu văn bẩn văn học và văn
bẩn nhật dụng Ở trường p h ổ thông, khái quát về đọc - hiểu văn bản Ngữ văn
theo đặc trưng loại thể.
- phần hai : Thực hành đọc - hiểu văn bẩn N gữ văn 9, ứng dụng quan
điểm và giải pháp đọc hiểu văn bản trong những bài cụ thể, mỗi bài được câ'u
tạo theo ba phần :
I - Gợi dẫn
II - Kiến thức cơ bản
111-Liên hệ
Nội dung phần Gợi dẩn của mỗi bài học là chuẩn bị tâm thế, cung cấp
nhĩíng kiến thức công cụ để chiếm lĩnh mục tiêu của bài đọc - hiểu, đó là các
yếu tô' đặc trưng thể loại, các thông tin về tác giả, tác phẩm, đại ý, tóm tắt t và
xác định lời kể hay cách đọc văn bản.
Nội dung phần Kiến thức cơ bản được hình thành trên cơ sở lí giải nhíững
vấn đề (theo thứ tự hay tổng hợp) từ các câu hỏi của sách giáo khoa, thể
nghiệm một lô gích các thao tác tiếp cận văn bản.
Nội dung phần Liên h ệ có kết câu mở, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạing :
có thể giới thiệu một văn bản tương đương hay gần gũi với bài học để tạo
điều kiện cho người đọc so sánh kiến thức ; có thể cung câp một số nhận điịnh
để tham khảo cho việc đánh giá về tác giả, tác phẩm ; cũng có thể cung cấp
một bài văn, bài thơ có tính chat thực hành hay mỏ rộng trường liên tưởng.
*
* *
Mục đích tìm hiểu và tính chẵt của tài liệu sẽ quy định phương thức íđọc.
Phương thức đọc - hiểu văn bản Ngữ văn chắc chắn không chỉ là điều qman
tâm của một cá nhân. Rất mong các thầy, cô giáo và các bạn học sinh trrong
quá trình sử dung cuốn sách này góp cho những ý kiên quý báu để chúng tui có) dịp
bổ khuyết.
Xin chân thành cảm ơn.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©