Khảo sát quy trình sản xuất và tính định mức lao động trong công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy hải sản minh phú

Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN .. i
LỜI MỞ ĐẦU..1
Phần 1 Tổng quan về công ty cổ phần thuỷ hải sản Minh Phú2
1.1. Quá trình hình thành và phát triển, xu hướng phát triển kinh doanh. .2
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. .2
1.1.2. Xu hướng phát triển kinh doanh. ..3
1.2. Vị trí phân xưởng3
1.2.1. Vị trí..3
1.2.2. Sơ đồ mặt bằng tổng thể của công ty.4
1.2.3. Nhận xét về quy hoạch bố trí. 5
1.3. Trang thiết bị và công cụ làm việc của công ty. ..5
1.4. Sơ đồ tổ chức và quản lý tại công ty. 6
1.4.1. Sơ đồ tổ chức và quản lý. 6
1.4.2. Giải thích sơ đồ tổ chức.8
1.5. Cơ cấu sản phẩm và thị trường tiêu thụ.9
1.5.1. Chủng loại, sản lượng, cơ cấu sản phẩm. 9
1.5.2. Thị trường tiêu thụ. ..9
Phần 2 KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT 10
2.1. Các loại nguyên liêu được dùng để sản xuất tại doanh nghiệp10
2.2. Hình thức thu mua, quá trình vận chuyển và bảo quản. 11
2.2.1. Quá trình thu mua. .11
2.2.2. Quá trình vận chuyển và bảo quản. .12
2.2.3. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng tôm bằng phương pháp cảm quan: ..13
2.3. Khảo sát quy trình sản xuất tôm sú HLSO đông block. 15
2.3.1. Sơ đồ quy trình.15
2.3.2. Thuyết minh quy trình. 16
2.4. Khảo sát quy trình sản xuất tôm sú PU và tôm thẻ PU. 24

2.4.1. Sơ đồ quy trình.24
2.4.2. Thuyết minh quy trình. 25
2.5. Những biến đổi thường gặp trong quá trình sản xuất, nguyên nhân và
cách khắc phục: ..27
2.5.1. Hư hỏng của nguyên liệu. .27
2.5.2. Hư hỏng của bán thành phẩm. 28
Phần 3 XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG29
3.1. Khái niệm về định mức lao động. ..29
3.2. Ý nghĩa của định mức lao động. .30
3.3. Phương pháp xây dựng định mức. .31
3.3.1. Phương pháp ước tính theo số liệu thống kê hay kinh nghiệm mà
đề ra định mức lao động. .31
3.3.2. Phương pháp kết hợp ước tính với phân tích thực tế. .31
3.3.3. Chụp ảnh thời gian ngày làm việc. ..31
3.3.4. Bấm giờ. .32
3.4. Chọn phương pháp xây dựng định mức lao động. ..33
3.5. Các yêu cầu phục vụ cho việc tính định mức. 33
3.5.1. Trang bị: ..33
3.5.2. công cụ làm việc: ..34
3.5.3. Trang bị bảo hộ: ..34
3.5.4. Yêu cầu kĩ thuật: .34
3.5.5.Yêu cầu về trình độ lao động: ..34
3.6. Xây dựng mức thời gian và mức sản lượng cho một vài loại sản phẩm. 34
3.6.1. Khâu tiếp nhận. 35
3.6.2. Khâu sơ chế. ..39
3.6.2.1. Khảo sát cho mặt hàng tôm sú HLSO nuôi công nghiệp. 41
3.6.2.2. Khảo sát cho mặt hàng tôm sú HLSO nuôi tự nhiên. ..45
3.6.2.3. Khảo sát cho mặt hàng tôm sú PU. 49
3.6.2.4. Khảo sát cho mặt hàng tôm thẻ PU (thẻ thịt). ..53
3. 6.3. Khâu phân cỡ. .56
3.6.3.1. Tiến hành khảo sát với tôm sú HLSO nuôi công nghiệp. 57
3.6.3.2. Tiến hành khảo sát với tôm sú HLSO tự nhiên. ..61
3.6.3.3. Tiến hành khảo sát với tôm sú PU. 65
3.6.3.4. Tiến hành khảo sát với tôm thẻ ngâm PU. .69
3.6.4. Khâu xếp khuôn. 73
3.6.4.1. Khảo sát mặt hàng tôm sú công nhi ệp đông block khâu xếp
khuôn74
3.6.4.2. Khảo sát mặt hàng tôm sú HLSO nuôi t ự nhiên đông block
khâu xếp khuôn78
3.6.4.3. Khảo sát mặt hàng tôm sú PU khâu xếp khuôn. .82
3.6.4.4. Khảo sát mặt hàng tôm thẻ PU khâu xếp khuôn..86
3.6.5. Khâu cấp đông block. .90
ĐỀ XUẤT Ý KIẾN..102
TÀI LIỆU THAM KHẢO .104


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©