Bước đầu nghiên cứu dược động học của glycyl funtumin trên động vật thí nghiệm bằng LC-MSMS

Link tải miễn phí luận văn
MUC LUC • •
NỘIDUNG TRANG
ĐẶT VẤN ĐỀ 1
Phần 1. TỔNG QUAN 3
l ếl ế HOẠT CHẤT GLYCYL FUNTUMIN 3
l ềl . l ề Công thức cấu tạo 3
1.1.2. Tính chất hóa lý 3
1 ề 1.3ề Tác dụng dược lý 4
1 ề 1.4ề Chỉ định và liều dùng 4
1.1.5. Tác dụng không mong muốn 4
1.1.6. Tình hình nghiên cứu về hoạt chất GF 4
l ế2. XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ DĐH TRÊN ĐỘNG VẬT 6
THÍ NGHIỆM
1.3. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THUỐC TRONG DỊCH 9
SINH HỌC
1 ề3.1 ề Kỹ thuật xử lý mẫu 10
1 ề3ề 1.1 ề Kỹ thuật tủa protein 10
1.3.1.2. Kỹ thuật chiết lỏng- lỏng 11
1.3.1.3. Kỹ thuật chiết pha rắn (SPE- solid phase extraction) 12
1.3.2. Kỹ thuật phân tích định lượng 13
l ề3.3ề Thẩm định phương pháp phân tích thuốc trong dịch sinh học 14
1.3.3.1. Độ chọn lọc 14
1.3.3.2. Giới hạn định lượng dưới (LLOQ) 14
1.3.3.3. Đường chuẩn và khoảng tuyến tính 15
1 ề3ề3.4ề Độ đúng, độ chính xác trong ngày và khác ngày 15
1.3.3.5. Tỷ lệ thu hồi 15
1.3.3.6. Nghiên cứu độ ổn định của AN 16
l ế4ế HỆ THỐNG SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ LOẠI TỨ c ự c 16
CHẬP BA
1.4.1. Nguồn ion hóa kiểu phun điện tử có gia nhiệt (HESI) 17
1.4ề2. Bộ phận vận chuyển ion (ion transfer tube) 19
1.4ề3ề Bộ phận thấu kính hội tụ (tube lense) 20
1.4.4. Bộ phận phân tích khối loại tứ cực chập ba 20
1.4.5. Bộ phận phát hiện (detector) 21
1.4.6. Hệ thống bơm chân không 22
PHẦN 2ế NGUYÊN VẬT LIỆU- ĐỐI TƯỢNG- NỘI DUNG 23
VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứ u
2.1. NGUYÊN VẬT LIỆU DÙNG TRONG NGHIÊN c ứ u 23
2ể2ế ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN cứ u 24
2.3ế NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u 24
2.3.1. Xây dựng phương pháp phân tích 24
2ề3ề 1.1. Xây dựng điều kiện khối phổ xác định GF và chuẩn nội 24
2.3.1.2. Khảo sát điều kiện sắc ký 25
2.3.1.3. Khảo sát qui trình xử lý mẫu huyết tương 25
2.3.1.4. Nghiên cứu khảo sát sự biến thiên nồng độ GF trong 26
huyết tương chó
2.3.2ề Thẩm định phương pháp phân tích 26
2.3ề2.1. Thẩm định độ chọn lọc của phương pháp 27
2.3.2.2. Xác định giới hạn định lượng dưới (LLOQ) 27
2.3.2.3. Xây dựng đường chuẩn 27
2.3.2A. Thẩm định độ đúng, độ chính xác trong ngày và khác ngày 27
2.3.2.5. Xác định tỷ lệ thu hồi của chuẩn và chuẩn nội 28
2ề3ề2.6. Nghiên cứu độ ổn định của GF 28
2.3.3. Xác định một số thông số DĐH cơ bản của GF trên chó 29
PHẦN 3ẽ KÉT QUẢ NGHIÊN c ứ u 31
3.1ẽ KÉT QUẢ XÂY DựNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 31
3.1.1. Xây dựng diều kiện khối phổ định lượng GF và chuẩn nội 31
3.1.1.1.Tốiưuhóa điều kiện khối phổ định lượng GF 31
3.1 ề 1.2. Khảo sát lựa chọn chuẩn nội 34
3.1.2. Khảo sát điều kiện sắc ký 35
3.1.3. Xây dựng qui trình xử lý mẫu huyết tương 37
3.1ề4. Kết quả khảo sát sự biến thiên nồng độ GF trong 41
huyết tương chó
3.2. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 43
3.2.1. Độ chọn lọc của phương pháp 45
3.2.2. Xác định giói hạn định lượng dưới 47
3.2.3ề Xây dựng đường chuẩn 48
3.2.4. Độ đúng- độ chính xác trong ngày và khác ngày 50
3.2.5. Xác định tỷ lệ thu hồi hoạt chất và nội chuẩn 52
3.2.6. Nghiên cứu độ ổn định 53
3.2ề6ễ 1. Độ ổn định ở nhiệt độ phòng trong thòi gian ngắn 54
3.2.6.2. Độ ổn định sau 3 chu kỳ đông - rã đông 54
3ề2ề6.3. Độ ổn định của mẫu sau xử lý (trong autosampler) 55
3.2.6.4. Độ ổn định dài ngày 56
3.3. KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ DĐH CỦA GF 57
TRÊN CHÓ
PHÀN 4. BÀN LUẬN 64
4ểl ế Phương pháp phân tích định lượng GF trong huyết tương chó 64
4.1 ề 1. Phương pháp xử lý mẫu 64
4.1.2. Phương pháp định lượng GF 65
4.2ằ Kết quả xác định thông sổ DĐH của GF trên chó 66
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68
KÉT LUẬN 68
1. về xây dựng phương pháp phân tích 68
2. về thẩm định phương pháp phân tích 68
3. Xác định thông số DĐH của GF trên chó 69
KIÉN NGHỊ 69
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
ĐẶT VẤN ĐÈ
Glycyl Funtumin Hydroclorid (GF.HC1) là một aminoacyl steroid, được
nghiên cứu tổng hợp từ pregnenolon qua trung gian phtalimid bởi tập thể các
nhà khoa học Dược 'Việt Nam. Hoạt chất này có tác dụng kích thích miễn dịch
dịch thể qua trung gian tế bào và khá an toàn đối với tế bào[2][3]. Sau gần
năm mươi năm nghiên cứu và phát triển, năm 2002, chế phẩm thuốc tiêm
miễn dịch Aslem (Glycyl Funtumin hydroclorid 0,3mg) đã ra đời. Chế phẩm
này được công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc sản xuất theo công nghệ
chuyển giao của trường Đại học Dược Hà Nội. Khi đó, để đáp ứng nhu càu
điều trị, Cục quản lý Dược Việt nam đã cấp phép lưu hành cho Aslem (số
đăng ký VD-0105-06), mặc dù chưa có đủ nghiên cứu về Dược động học
(DĐH) của thuốcề
Thông tin về DĐH của thuốc không chỉ quan trọng đối với bác sĩ lâm
sàng trong việc hướng dẫn sử dụng thuốc mà còn là những gợi ý tốt cho các
nhà bào chế trong giai đoạn nghiên cứu phát triển thuốc. Hiện nay, khi qui
chế về đăng ký thuốc ngày càng thắt chặt thì đó là một nội dung bắt buộc,
không thể thiếu trong bộ hồ sơ đăng ký thuốc đặc biệt đối vói các thuốc mớiề
Chính vì vậy, nhu cầu về nghiên cứu DĐH cho hoạt chất GF là thực sự cần
thiết.
Để triển khai các nghiên cứu DĐH của một thuốc, điều quan trọng là
phải xây dựng được một phương pháp định lượng đủ độ nhạy và đủ độ tin
cậy. Đối với GF, ở mức liều dự định thử trên người là 0,6mg, nồng độ GF
trong máu được đoán ở nồng độ rất thấp - khoảng ng/mLề Vì vậy, không
thể sử dụng các thiết bị thông thường như máy quang phổ, sắc ký lỏng hiệu
năng cao (HPLC) với các detector ƯV-VIS, huỳnh quangề.. do không đủ
nhạy.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©