Ôn tập Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng

Link tải miễn phí Các câu hỏi nhận định môn Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng
đề thi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT
------------------
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA
MÔN: LUẬT DÂN SỰ 2
---------------------
A. CÁC NỘI DUNG TRỌNG TÂM
Chương 1: GIAO DỊCH DÂN SỰ
 Khái niệm giao dịch dân sự;
 Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự;
 Giao dịch dân sự vô hiệu.
Chương 2: NGHĨA VỤ DÂN SỰ VÀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ
 Khái niệm và căn cứ phát sinh nghĩa vụ dân sự;
 Các sự kiện pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ dân sự;
 Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ dân sự;
 Chuyển giao quyền yêu cầu - Chuyển giao nghĩa vụ dân sự;
 Chấm dứt nghĩa vụ dân sự;
 Các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ dân sự.
Chương 3: HỢP ĐỒNG DÂN SỰ
 Giao kết hợp đồng;
 Thực hiện hợp đồng;
 Sửa đổi, chấm dứt hợp đồng;
 Một số hợp đồng dân sự thông dụng.
Chương 4: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG
 Quy định chung
 Một số trường hợp bồi thường thiệt hại cụ thể
Các câu hỏi nhận định môn Trách nhiệm
dân sự ngoài hợp đồng - 1

1. Trách nhiệm dân sự hỗn hợp là TN mà trong đó lỗi hoàn toàn thuộc về người bị
thiệt hại.
SAI: Trách nhiệm DS hỗn hợp là trách nhiệm BTTH phát sinh trong trường hợp
mà người gây ra thiệt hại và người bị thiệt hại đều có hành vi trái PL, có lỗi, hành
vi trái PL của mỗi người đều là nguyên nhân dẫn đến thiệt hại xảy ra – Điều 617
BLDS. (Nguồn: trang 419 – Đề cương các môn học – ĐH Luật TP.HCM).
2. Khi thiệt hại do nhiều người gây ra thì những người đó phải chịu trách nhiệm
liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại.
SAI: Nếu nhiều người cùng gây ra thiệt hại cho 1 chủ thể nhưng trong số các hành
vi vi phạm PL đó chỉ có một hay một số hành vi có mối quan hệ nhân quả với
hậu quả thiệt hại (là nguyên nhân quyết định, trực tiếp gây ra thiệt hại) còn các
hành vi còn lại tuy vi phạm PL nhưng lại không có mối quan hệ nhân quả đối với
thiệt hại (chỉ là điều kiện, là nguyên nhân thúc đẩy thiệt hại xảy ra nhanh chóng &
thuận lợi hơn chứ không phải là nguyên nhân trực tiếp gây thiệt hại) thì trách

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©