Slide bài giảng truyền dẫn vô tuyến số - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông

Link tải miễn phí luận văn
Tên học phần:
Truyền dẫn vô tuyến số (Digital radio transmission)
Tổng lượng kiến thức:
60 tiết
Lý thuyết: 50 tiết; Thực hành: 10 tiết
Mục tiêu học phần:
Giới thiệu chung về truyền dẫn vô tuyến số; Các vấn đề cơ bản: Lý thuyết truyền dẫn dạng sóng; Mã hoá kênh; Điều chế và giải điều chế số; Ngẫu nhiên hoá; Mật mã hoá và giải mật mã;
Giới thiệu các vấn đề của hệ thống truyền dẫn vô tuyến số: Các mạch điện tích cực và các bộ lọc; Thiết bị và hệ thống truyền dẫn vô tuyến số; Phân tích đường truyền; Thiết kế và đo đạc hệ thống; Hệ thống truyền dẫn băng siêu rộng.
Nội dung học phần:
Chương 1: Giới thiệu chung
Vai trò, đặc điểm, sơ đồ khối chung
Chương 2: Các dạng tín hiệu
Hàm tín hiệu, tín hiệu băng gốc, đặc tính đường truyền
Chương 3: Không gian tín hiệu và điều chế
Biểu diễn không gian tín hiệu, kỹ thuật điều chế: BPSK, QPSK, ASK, MQAM
Chương 4: Mã hóa kênh
Nguyên tắc, các phương pháp: Mã khối tuyến tính, mã xoắn
Chương 5: Thiết bị truyền dẫn vô tuyến
Chỉ tiêu kỹ thuật, sơ đồ khối, nguyên lý làm việc
Chương 6: Quy hoạch tần số và cấu hình hệ thống
Phân bổ tần số, cấu hình làm việc cơ bản, chuyển mạch bảo vệ
Chương 7: Phân tích đường truyền vô tuyến số
Quỹ đường truyền, tính toán các thông số tuyến, dự trữ đường truyền

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©