Nghiên cứu tính bền vững ngân sách địa phương của ba tỉnh đồng bằng sông Hồng: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Bình

Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT V
DANH MỤC BẢNG BIỂU VI
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ NGÂN
SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6
1.1. Khái quát chung về ngân sách Nhà nước và hoạt động thu chi ngân sách 6
1.1.1. Khái quát chung về ngân sách Nhà nước 6
1.1.1.1 Khái niệm ngân sách Nhà nước 6
1.1.1.2 Đặc điểm của ngân sách Nhà nước 6
1.1.1.3 Nguyên tắc quản lý ngân sách Nhà nước 7
1.1.1.4 Vai trò của ngân sách Nhà nước 8
1.1.2 Nội dung thu ngân sách Nhà nước 8
1.1.2.1 Khái niệm thu ngân sách Nhà nước 8
1.1.2.2 Đặc điểm thu ngân sách Nhà nước 8
1.1.2.3 Nguyên tắc thu ngân sách Nhà nước 9
1.1.2.4 Phân loại thu ngân sách Nhà nước 9
1.1.2.5 Nội dung thu ngân sách Nhà nước 9
1.1.2.6 Nhân tố tác động thu ngân sách Nhà nước 10
1.1.3 Nội dung chi ngân sách Nhà nước 11
1.1.3.1 Khái niệm chi ngân sách Nhà nước 11
1.1.3.2 Đặc điểm chi ngân sách Nhà nước 11
1.1.3.3 Nguyên tắc ngân sách Nhà nước 11
1.1.3.4 Phân loại chi ngân sách Nhà nước 12
1.1.3.5 Nội dung chi ngân sách Nhà nước 12
1.1.3.6 Nhân tố tác động chi ngân sách Nhà nước 13
1.1.4 Mối quan hệ tương tác giữa thu, chi ngân sách Nhà nước 13
1.1.5 Phân cấp ngân sách Nhà nước 14
1.2 Ngân sách địa phương và thu, chi ngân sách địa phương 17
1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò của ngân sách địa phương 17
1.2.2 Nội dung thu ngân sách địa phương 17
1.2.3 Nội dung chi ngân sách địa phương 18
Kết luận chương 1 18
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍNH BỀN VỮNG CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA
PHƯƠNG 19
2.1 Khái niệm tính bền vững ngân sách Nhà nước 19
2.2 Khái niệm và dấu hiệu về tính bền vững ngân sách địa phương 20
2
2.2.1 Khái niệm tính bền vững ngân sách địa phương 20
2.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng tính bền vững ngân sách địa phương 21
2.2.3 Yếu tố đánh giá tính bền vững ngân sách địa phương 22
2.3 Sự cần thiết tăng cường tính bền vững ngân sách địa phương 22
2.4. Các chỉ tiêu đánh giá tính bền vững ngân sách địa phương 23
2.4.1 Khả năng tài trợ của thuế và các khoản thu thường xuyên khác cho chi thường
xuyên 23
2.4.2 Tỷ trọng vay nợ của ngân sách địa phương 24
2.4.3 Giá trị hiện tại ròng của các khoản nghĩa vụ nợ trong tương lai 25
2.4.4 Quy mô các khoản thu bổ sung cân đối ngân sách địa phương 25
2.4.5 Khả năng tài trợ của chi thường xuyên cho chi đầu tư phát triển 26
2.4.6 Tỷ trọng thu không thường xuyên trên tổng thu 26
2.4.7 Tỷ trọng nguồn thu hưởng 100% và nguồn thu hưởng theo tỷ lệ % trong cơ cấu
thu của địa phương 26
2.5 Nội dung xác lập tính bền vững 27
2.5.1 Phân tích tính bền vững thu ngân sách địa phương 27
2.5.1.1 Nguồn thu riêng (nguồn thu ngân sách địa phương hưởng 100%) 27
2.5.1.2 Nguồn thu phân chia 29
2.5.1.3 Nguồn thu từ ngân sách Trung ương 30
2.5.2 Phân tích tính bền vững của nhiệm vụ chi ngân sách địa phương 31
2.6 Kinh nghiệm quốc tế về việc đảm bảo tính bền vững ngân sách và bài học
rút ra cho Việt Nam 32
2.6.1 Kinh nghiệm thi hành chính sách kinh tế nói chung và chính sách ngân sách Nhà
nước nói riêng của Mỹ 33
2.6.2 Kinh nghiệm sử dụng ngân sách Nhà nước của Trung Quốc theo hướng đảm bảo
tính bền vững của ngân sách Nhà nước 33
2.6.3 Kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc áp dụng các chính sách tài khóa đối phó
với tình trạng thâm hụt ngân sách do tình trạng nợ công 35
2.6.4 Bài học kinh nghiệm rút ra đối với Việt Nam 36
Kết luận chương 2 37
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH TÍNH BỀN VỮNG NGÂN SÁCH 3 TỈNH ĐỒNG
BẰNG SÔNG HỒNG 38
3.1 Khái quát hệ thống ngân sách Nhà nước Việt Nam 38
3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 38
3.1.2 Phân cấp ngân sách Nhà nước Việt Nam 39
3.2 Thực trạng thu chi các cấp ngân sách Nhà nước 40
3.3 Phân tích tính bền vững ngân sách địa phương của 3 tỉnh đồng bằng sông
3
Hồng 44
3.3.1 Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội 3 tỉnh đồng bằng sông Hồng 44
3.3.2 Phân tích thu ngân sách địa phương tại 3 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Bình
3.3.3 Phân tích chi ngân sách địa phương tại 3 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Bình
3.3.4 Thực trạng tính bền vững ngân sách tại 3 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Bình
3.4 Kết luận về tính bền vững của ngân sách địa phương của ba tỉnh 75
3.4.1 Ưu điểm 75
3.4.2 Hạn chế và nguyên nhân 76
Kết luận chương 3 79
CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN VỮNG NGÂN SÁCH ĐỊA
PHƯƠNG 80
4.1 Mô hình đánh giá tính bền vững ngân sách địa phương 80
4.1.1 Cơ sở dữ liệu 80
4.1.2 Biến phụ thuộc 80
4.1.3 Biến giải thích 80
4.1.4 Mô hình 82
4.1.5 Kết quả và nhận xét 82
4.1.5.1 Mô hình đánh giá tính bền vững ngân sách địa phương của tỉnh Quảng Ninh 82
4.1.5.2 Mô hình đánh giá tính bền vững ngân sách địa phương của tỉnh Thái Bình 83
4.1.5.3 Mô hình đánh giá tính bền vững ngân sách địa phương của tỉnh Bắc Ninh 85
4.2 Khuyến nghị 88
Kết luận chương 4 91
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TÍNH BỀN VỮNG NGÂN SÁCH ĐỊA
PHƯƠNG CỦA 3 TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 92
5.1 Định hướng chiến lược đối với ngân sách Nhà nước của 3 tỉnh đồng bằng sông
Hồng trong khuân khổ của ngân sách Nhà nước 92
5.2 Giải pháp tăng cường tính bền vững ngân sách địa phương 3 tỉnh đồng bằng sông
Hồng 97
5.3 Kiến nghị đối với Chính phủ 101
Kết luận chương 5 102
KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 104
PHỤ LỤC i
TÀI LIỆU THAM KHẢO viii

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©