Giáo trình môn học Kiến thức chung về sản xuất muối

Link tải miễn phí luận văn Giáo trình môn học Kiến thức chung về sản xuất muối - MĐ01: Sản xuất muối công nghiệp

LỜI GIỚI THIỆU
Qua khảo sát nhu cầu đào tạo thực tế tại các vùng ven biển có sản xuất
muối, chúng tui có một số kết luận nhƣ sau:
Công việc sản xuất muối của ngƣời sản xuất muối chủ yếu dựa vào kinh
nghiệm tập quán từ xa xƣa để lại. Vì vậy, sản phẩm muối chỉ để phục vụ sinh
hoạt trực tiếp của đời sống xã hội, nhiều vấn đề vƣớng mắc trong sản xuất
không tự giải quyết đƣợc do thiếu kiến thức và kỹ thuật. Hiện nay, nhu cầu học
tập một khóa đào tạo ngắn hạn về sản xuất loại muối sử dụng cho công nghiệp
là rất thực tế và thiết thực với điều kiện thời gian đào tạo ngắn, chi phí thấp và
thời điểm học linh hoạt.
Việc viết tài liệu, giáo trình áp dụng cho các khoá đào tạo nghề trình độ sơ
cấp va day nghê dƣơi 3 tháng, trƣớc hết là các khoá đào tạo nghề phục vụ cho
Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 đang là vấn đề cấp
bách đƣợc Nhà nƣớc ƣu tiên.
Theo chỉ đạo của Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
trƣờng TH nghiệp vụ quản lý LTTP tổ chức xây dựng chƣơng trình đào tạo
nghề „Sản xuất muối công nghiệp‟ nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế tại cơ sở sản
xuất muối và nhu cầu của ngƣời sản xuất muối tại các vùng ven biển.
Chƣong trình đào tạo nghề „Sản xuất muối công nghiệp‟ đƣợc xây dựng
theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 của Thông tƣ 31/2010/TT-BLĐTBXH. Để xây
dựng theo đúng mẫu quy định chúng tui đã mời chuyên gia về tham gia hội
thảo phân tích nghề/việc làm (Hội thảo DACUM). Chƣơng trình đã đƣợc sự
góp ý của các chuyên gia về lĩnh vực chế chạt-kết tinh muối trong và ngoài
trƣờng.
Chƣong trình đào tạo nghề „Sản xuất muối công nghiệp‟ bao gồm môn
học Kiến thức chung về sản xuất muối, mô đun Lấy nƣớc biển nồng độ cao, mô
đun Kiểm tra, tu sửa thiết bị sản xuất muối công nghiệp, mô đun Chế chạt-Kết
tinh thạch cao, mô đun Kết tinh muối-Thu hoạch muối công nghiệp và mô đun
Thu hoạch sản phẩm phụ. Trong đó, môn học Kiến thức chung về sản xuất
muối trang bị nhận thức chung về sản xuất muối ở trình độ sơ cấp nghề cho
ngƣời học. Để hoàn thành đƣợc nhiệm vụ đó, môn học Kiến thức chung về sản
xuất muối bao gồm 4 chƣơng:
Chƣơng 1: Các phƣơng pháp sản xuất muối
Chƣơng 2: Các yếu tố khí tƣợng có ảnh hƣởng lớn đến sản xuất muối công nghiệp
Chƣơng 3: Thuỷ triều và việc lấy nƣớc triều để sản xuất muối công nghiệp
Chƣơng 4: An toàn lao động, bảo vệ môi trƣờng trong sản xuất muối công nghiệp
Ban biên soạn xin chân thành Thank các chuyên gia, cán bộ quản lý, công
nhân lành nghề đã đóng góp những ý kiến thẳng thắn, khoa học và trách nhiệm
để giáo trình mô đun Sản xuất muối phơi nƣớc thực sự có ích cho cho ngƣời
học và bạn đọc.
Tham gia biên soạn, chủ biên: Vũ Văn Phát
MÔN HỌC
KIẾN THỨC CHUNG VỀ SẢN XUẤT MUỐI
Mã môn học: MH01

Giới thiệu môn học:
- Khi học xong môn học Kiến thức chung về sản xuất muối, ngƣời học sẽ:
- Kể lại đƣợc các phƣơng pháp sản xuất muối
- Kể lại đƣợc các hiện tƣợng khí tƣợng xảy ra trong tự nhiên có ảnh hƣởng
rực tiếp đến quá trình sản xuất muối
- Kể lại đƣợc các hiện tƣợng thuỷ triều ven bờ xảy ra trong tự nhiên có
ảnh hƣởng trực tiếp đến quá trình sản xuất muối
- Xác định đƣợc khoảng thời gian có thể lấy nƣớc triều sản xuất muối
- Nhận biết đƣợc ảnh hƣởng của các trang thiết bị an toàn lao động trong
ao động sản xuất muối
- Chỉ ra đƣợc ảnh hƣởng xấu có thể xảy ra của sản xuất muối đến môi
rƣờng
- Tuân thủ quy định rèn luyện tác phong khoa học, thận trọng, tỷ mỷ,
chính xác
- Để học tốt môn học Kiến thức chung về sản xuất muối ngƣời học cần
gắn kết phần lý thuyết đã đƣợc nghiên cứu với việc thực hành tại các trạm quan
rắc.
- Việc đánh giá kết quả học tập của mô đun căn cứ vào 70% kết quả thực
hành tại các trạm quan trắc

Chƣơng 1: Các phƣơng pháp sản xuất muối
Mục tiêu:
- Kể lại đƣợc các phƣơng pháp sản xuất muối
- Phát biểu đƣợc các tiêu chí để nhận biết phƣơng pháp sản xuất muối
A. Nội dung:
- Muối ăn (NaCl) có thể đƣợc sản xuất từ nhiều nguồn:
+ Muối ăn (NaCl) có thể đƣợc sản xuất từ nƣớc biển
+ Muối ăn (NaCl) có thể đƣợc sản xuất từ nƣớc mặn trong lòng đất (ngƣời
a quen gọi là giếng nƣớc mặn)
+ Muối ăn (NaCl) có thể đƣợc sản xuất từ mỏ muối


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©