Nghiên cứu đánh giá sự hài lòng của người bệnh về dịch vụ khám chữa bệnh và một số yếu tố liên quan tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp năm 2014

Link tải miễn phí luận văn
MỤCLỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẤT..iii
DANH MỤC CÁC BẢNG.. iv
ĐẶT VẤN ĐỀ.1
MỤC TIÊU NGHIÊN c ứ u ..3
Chương 1. TỒNG QUAN TÀI LIỆU.4
l . l ẵ Khái niệm. 4
l . l ẵl. Sự hài lòng4
1.1.2. Dịch vụ.. 4
l . l ẵ3. Khám chữa bệnh..5
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của khoa Khám bệnh 6
l ẵ3ẵ Quy trình khám bệnh 6
1.4.. Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nguòi bệnh7
1.4.1. Tiếp đón người bệnh tại phòng khám..7
1.4.2. Thời gian chờ 8
1.4.3. Chăm sóc của điều dưỡng.8
1.4.4. Thái độ và chuyên môn của bác sỹ 9
1.4.5. Giaó dục sức khỏe10
1.4.6. Thông tin..10
1.4.7. Cơ sở vật chất 11
1.5. Một số nghiên cứu về sự hài lòng trên thế giới.. 12
1.6. Một số nghiên cứu về sự hài lòng tại Việt Nam 13
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u 16
2.1. Đối tượng nghiên cứu 16
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 16
2.3. Thiết kế nghiên cứu 16
2.4. Cỡ mẫu 16
2.4.1. Cỡ mẫu cho nghiên cứu định lượng16
2.4.2. Cỡ mẫu cho nghiên cứu định tính (phỏng vấn sâu).17
2.5. Phương pháp chọn mẫu17
2.5.1. Chọn mẫu cho nghiên cứu định lượng17
2.5.2. Chọn mẫu cho nghiên cứu định tính17
2.6. Phương pháp thu thập số liệu..18
2.6.1. Thu thập số liệu định lương.. 18
2.6.2. Thu thập số liệu định tính. 19
2.7. Biến số nghiên cứu 19
2.8. Phương pháp phân tích số liệu22
2.8.1. Phân tích số liệu định lương.20
2.8.2. Phân tích số liệu định tính. 22
2.9. Đạo đức trong nghiên cứu. 22
2.10. Hạn chế của nghiên cứu và biện pháp khắc phục.22
Chương 3. KỂT QUẢ.24
Chương 4. BÀN LUẬN 44
KẾT LUẬN.51
KHUYỂN NGHỊ 52
TÀI LIỆU THAM KHẢO53
PHỤ LỤC..56
TÓM TẲT NGHIÊN cứu
Sự hài lòng của người bệnh là một trong những phương pháp để đo lường
chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện, từ nghiên cứu này đề xuất các
giải pháp hợp lý để nâng cao chất lượng dịch vụ. Vì vậy chúng tui thực hiện đề tài
“Nghiên cứu đánh giá sự hài lòng của người bệnh về dịch vụ khám chữa bệnh và
một sổ yếu tổ liên quan tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp năm
2014” vói mục tiêu: (1) Xác định tỉ lệ hài lòng của người bệnh về dịch vụ khám
chữa bệnh tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp năm 2014. (2) Xác
định một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của ngưòi bệnh về dịch vụ khám chữa
bệnh tại khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp năm 2014. Phương pháp
nghiên cứu cắt ngang có phân tích, kết hợp nghiên cứu định lượng và định tính,
được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp từ tháng 03/2014 đến 10/2014.
Đối tượng nghiên cứu bao gồm 420 ngưòi bệnh đến khám chữa bệnh tại khoa Khám
bệnh, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, được phát vấn bằng bộ câu hỏi định lượng
cấu trúc về mức độ hài lòng. Kết quả nghiên cứu cho thấy: 53,6% người bệnh hài
lòng đối vói các dịch vụ trong bước tiếp đón; 76,9% người bệnh hài lòng đối vói
các dịch vụ trong bước khám lâm sàng và chẩn đoán; 89,3% nguòi bệnh hài lòng
đối vói các dịch vụ trong bước thanh toán viện phí; 51,9% người bệnh hài lòng đối
với các dịch vụ trong bước phát và lãnh thuốc. Không có mối liên quan giữa sự hài
lòng chung về dịch vụ khám chữa bệnh đối với: tuổi, giói, nghề nghiệp, đối tượng
khám bệnh. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ hài lòng chung vói dịch
vụ khám chữa bệnh giữa các khu vực sinh sống, giữa các trình độ học vấn khác
nhau. Từ kết quả nghiên cứu, chúng tui đã đưa ra một số khuyến nghị: các nhân
viên tiếp đón, nhân viên phát và lãnh thuốc, nhân viên XQ cần tăng cường giáo dục
kỷ năng giao tiếp, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Để nâng cao sự
hài lòng của người bệnh cần cải thiện các dịch vụ y tế đáp ứng nhu cầu của các đối
tượng khác nhau, trong đó có đối tượng yêu cầu dịch vụ y tế tiêu chuẩn cao và có
khả năng chi trả, là những người sống ở thành thị và có học vấn cao.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©