Nghiên cứu đặc điểm môi trường lưu vực sông Thị Vải và đánh giá các ảnh hưởng do hoạt động công nghiệp

Link tải miễn phí luận văn
Lời cảm ơn
Tóm tắt nội dung luận văn
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ LƯU VỰC SÔNG THỊ VẢI
CHƯƠNG 3: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG THỊ VẢI
3.1 Chất lượng nước
3.2 Hệ động - thực vật phiêu sinh và động vật đáy
3.2.1 Thực vật phiêu sinh (Phytoplankton)
3.2.2 Động vật phiêu sinh (Zooplakton)
3.2.3 Động vật đáy (Zoobenthos)
3.3 Nhận xét và đánh giá
CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG DO HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP ĐẾN MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG THỊ VẢI
CHƯƠNG 5: KHẢ NĂNG TỰ LÀM SẠCH CỦA SÔNG THỊ VẢI
5.1 Ảnh hưởng cấu tạo địa hình và chế độ dòng chảy
5.2 Thủy triều
5.3 Khả năng tự làm sạch của sông Thị Vải
CHƯƠNG 6: CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI LƯU VỰC SÔNG THỊ VẢI
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 1
PHỤ LỤC 2: Kết quả phân tích chất lượng nước sông thị vải từ năm 1997 đến năm 2005
Phụ lục 3: Kết quả phân tích thủy sinh sông Thị Vải năm 2005 và 2000
PHỤ LỤC 4: Một số hình ảnh thực địa
Phụ lục 5: V.1 Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt TCVN 5942 - 1995. Giá trị tới hạn các thông số được phép thải vào nguồn nước

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©