Giáo án bồi dưỡng HSG hóa 11

Link tải luận văn miễn phí cho ae
A - Hóa vô cơ
I/- Điện ly
1. Sự điện ly là quá trình phân ly thành các ion trái dấu của phân tử chất điện ly khi tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy.
2. Chất điện ly là chất dẫn được điện khi tan trong nước (hay ở trạng thái nóng chảy).
3. Độ điện ly: = trong đó: n là số phân tử điện ly còn no là tổng phân tử đầu.
Chất điện ly mạnh : = 1 (phân ly gần như hoàn toàn)
Chất điện ly yếu: 0 < < 1 (phân ly một phần)
Chất không điện ly : =0 (rượu, đường)
4. Hằng số điện ly là hằng số cân bằng của sự điện ly.
Xét phản ứng điện ly: XY X+ + Y
Ka = và pKa = -lgKa
II/- Muối
1. Muối là hợp chất mà phân tử gồm cation kim loại (hay amoni) liên kết với anion gốc axit.
Ngoại lệ: Ag C C Ag và CH3 CH2 O Na cũng là muối.
2. Dung dịch muối: Khi tan trong nước, muối phân ly thành các ion. Dung dịch muối có chứa cation kim loại (amoni) và anion gốc axit.
3. Màu của dung dịch muối:
CuSO4 khan : màu trắng.
dd CuSO4 : xanh lam (CuSO4.5H2O)
dd FeSO4 : xanh lục nhạt (FeSO4.7H2O)
dd KMnO4 : tím là màu của MnO4
dd K2MnO4 : xanh lục là màu MnO42.
4. Phân loại muối:
a) Muối trung hòa: Trong gốc axit không còn nguyên tử hiđro có khả năng thay thế bởi kim loại .

- Muối thường: gồm 1 loại cation và 1 anion.
- Muối kép: gồm nhiều loại cation khác nhau kết hợp với một loại anion. Ví dụ: KAl(SO4)2 - phèn.
- Muối hỗn tạp: 1 loại cation kết hợp với nhiều loại anion khác.

Ví dụ: hay CaOCl2 : clorua vôi.
b) Muối axit: Trong gốc axit vẫn còn hiđro có khả năng thay thế bởi kim loại . Thông thường gốc axit có hidro là muối axit .


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©