TÌM HIỂU cấu tạo máy QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI IR

Link tải luận văn miễn phí cho ae
I.GIỚI THIỆU MÁY QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI
Phương pháp phân tích theo phổ hồng ngoại là một trong những kỹ thuật
phân tích rất hiệu quả. Một trong những ưu điểm quan trọng nhất của phương pháp
phổ hồng ngoại vượt hơn những phương pháp phân tích cấu trúc khác (nhiễu xạ tia
X, cộng hưởng từ điện tử vv…) là phương pháp này cung cấp thông tin về cấu trúc
phân tử nhanh, không đòi hỏi các phương pháp tính toán phức tạp.
Kỹ thuật này dựa trên hiệu ứng đơn giản là: các hợp chấp hoá học có khả
năng hấp thụ chọn lọc bức xạ hồng ngoại. Sau khi hấp thụ các bức xạ hồng ngoại,
các phân tử của các hơp chất hoá học dao động với nhều vận tốc dao động và xuất
hiện dải phổ hấp thụ gọi là phổ hấp thụ bức xạ hồng ngoại. Các đám phổ khác nhau
có mặt trong phổ hồng ngoại tương ứng với các nhóm chức đặc trưng và các liên
kết có trong phân tử hợp chất hoá học. Bởi vậy phổ thông ngoại của một hợp chất
hoá học coi như "dấu vân tay", có thể căn cứ vào đó để nhận dạng chúng.
Vùng bức xạ hồng ngại là một vùng phổ bức xạ điện từ rộng nằm giữa vùng
trông thấy và vùng vi ba; vùng này có thể chia thành 4 vùng nhỏ.
- Vùng tác dụng với phim ảnh: từ cuối vùng trông thấy đến 1,2Micro.
- Vùng hồng ngoại cực gần 1,2 - 2,5Micro (1200 - 2500Micromet).
- Vùng hồng ngoại gần cũng gọi là vùng phổ dao động.
- Vùng hồng ngoại xa cũng gọi là vùng quay, … 25 đến 300,400Micro.
Phổ ứng với vùng năng lượng quay nằm trong vùng hồng ngoại xa, đo đạc
khó khăn nên ít dùng trong mục đích phân tích.
Như vậy phương pháp phân tích phổ hồng ngoại nói ở đây là vùng phổ nằm
trong khoảng 2,5 - 25Micro hay vùng có số sóng 4000 - 400 cm-1. Vùng này cung
cấp cho ta những thông tin quan trọng về các dao động của các phân tử do đó là các
thông tin về cấu trúc của các phân tử.
3
II.NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
Sự dịch chuyển giữa các mức năng lượng dao dộng của phân tử tương ứng
với các bức xạ và hấp thụ nằm trong vùng hồng ngoại.
Dùng máy quang phổ hấp thụ hồng ngoại để nghiên cứu cấu trúc dao dộng
của các phân tử
III.CẤU TẠO MÁY QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI
Các loại máy quang phổ hồng ngoại gồm 3 loại:
Máy quang phổ hồng ngoại 1 chùm tia
Máy quang phổ hồng ngoại 2 chùm tia
Máy quang phổ biến đổi hồng ngoại Fourier (Fourier Transformation
Tìm hiểu cấu tạo máy quang phổ hồng ngoại FT-IR

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©