Sử dụng chỉ số daly trong đo lường và đánh giá gánh nặng một số bệnh tại cơ sở thực nghiệm y tế công cộng – chí linh – hải dưong

Link tải luận văn miễn phí cho ae
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Khái niệm về Gánh nặng bệnh tật toàn cầu (GBD) và
DALY:
Dự án đánh giá gánh nặng bệnh tật toàn cầu được bắt đầu từ năm 1992 trong khuôn
khổ hợp tác giữa Christopher J. L. Murray và Alan D. Lopez. Dự án này được Tổ
chức Y tế Thế giới (WHO), Ngân hàng thế giới (WB) và Trường Y tế công cộng
Harvard hỗ trợ. Trong chương 1 của “Gánh nặng bệnh tật toàn cầu” (Global Burden
of Diseases - GBD) Murray đưa ra 3 mục tiêu của dự án: (1) Đưa những bệnh
không gây tử vong và chấn thương vào trong quá trình phân tích chính sách y tế
quốc tế; (2) Tách đánh giá dịch tễ học ra khỏi vai trò là cơ sở vận động chính sách,
từ đó đưa ra những ước lượng tàn tật và tử vong một cách khách quan; (3) Định
lượng gánh nặng bệnh tật theo phương pháp mà từ đó chúng ta có thể thực hiện
được những phân tích chi phí hiệu quả [22]. Mục đích chung của phương pháp đo
lường gánh nặng bệnh tật toàn cầu cho phép phân loại những quyết định mang tính
đạo đức vốn có trong các phương pháp nghiên cứu. Bằng cách này, những tác giả
khuyến khích những tranh luận và phát triển hơn nữa của phương pháp đo lường
gánh nặng bệnh tật toàn cầu. Tới năm 1996, kết quả đầu tiên của phương pháp này
được ấn hành dưới tiêu đề “Gánh nặng bệnh tật toàn cầu” [22].
Để đo lường gánh nặng bệnh tật toàn cầu, Murray và Lopez giới thiệu khái niệm về
Số năm sống được hiệu chỉnh theo mức độ bệnh tật (DALY). Kể từ khi được ấn
hành vào năm 1996, nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới như Australia, Mexico
và Los Angeles đã sử dụng khái niệm DALY trong các nghiên cứu về gánh nặng
bệnh tật. WHO và WB cũng sử dụng khái niệm này trong nghiên cứu sức khoẻ và
chính sách y tế.
DALY là tổng của số năm sống bị mất do tử vong (Years of Life Lost - YLL) và số
năm sống được hiệu chỉnh theo mức độ tàn tật (Years Lived with Disability - YLD).
Do tỷ lệ YLD/YLL và tỷ suất YLD được ước lượng cho 7 nhóm tuổi nên DALY
cũng được ước lượng cho 7 nhóm tuổi. Một cách đơn giản, công thức tính DALY
như sau:
DALY = YLL+YLD
Số năm sống bị mất do tử vong (YLL): YLL đo lường số năm mà lẽ ra người ta sẽ
được sống, nhưng đã bị mất do một nguyên nhân tử vong nào đó (số năm này được
so với tuổi thọ trung bình của quần thể). YLLs được tính cho từng loại bệnh, phân
theo giới và nhóm tuổi cụ thể. Do tỷ suất YLD đặc trưng cho 7 nhóm tuổi, phân 7
nhóm với YLL được đưa ra cho phép chúng ta tính DALY (YLLs+YLDs=DALY).
Các nhóm tuổi đặc trưng thường được sử dụng để thống kê tính toán bao gồm: 0-4,
5-14, 15-29, 30-44, 45-59, 60-69 và 70+. YLL được tính dựa trên công thức:
3.1. Đặc trưng quần thể
Bảng 3: Phân bổ quần thể nghiên cứu theo dân tộc
Dân tộc Tần số Tỉ lệ Tỉ lệ lũy kế
Kinh 10.363 99,88 99,88
Sán dìu 2 0,02 99,90
Tày 2 0,02 99,92
Hoa 1 0,01 99,93
Khác 7 0,07 100
Chung 10.375 100
Tuổi trung bình quần thể là 33,25 tuổi, trong đó nam là 32,06 và nữ là 32,33. Phân
bố tuổi của quần thể được thể hiện trong Bảng 3. Tháp dân số (Hình 2) cho thấy đây
là một quần thể có dân số trẻ.
24
Hình 2: Tháp dân số của quần thể nghiên cứu
Phân bổ các ca bệnh phản ánh cơ cấu dân số của cộng đồng dân số trẻ, đang đô thị
hóa. Trong số các ca bệnh được ghi nhận, số trường hợp là học sinh, sinh viên
chiếm tỉ lệ cao nhất (35,21%); kế tiếp là các trường hợp làm nông nghiệp (26,76%)

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©