Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về phòng bệnh đái tháo đường của người dân từ 25 -64 tuổi tại xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh năm 2011

Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỤC LỤC
TÓM TẮT
Trang
1
ĐẶT VẮN ĐỀ 3
MỤC TIÊU NGHIÊN c ứ u 5
Chương I. TỒNG QUAN TÀI LIỆU 6
Chương n. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u 22
l ỗ Đối tượng nghiên cứu 22
2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 22
3. Thiết kế nghiên cứu 22
4. Mẩu và phương pháp chọn mẫu 22
5. Phương pháp và công cụ thu thập số liệu 23
6. Phương pháp phân tích số liệu 23
7. Các khái niệm, tiêu chuẩn đánh giá trong nghiên cứu 28
8. Đạo đức nghiên cứu 31
9. Hạn chế của nghiên cứu, sai số và cách khắc phục 32
Chương m.KỂT QUẢ 33
Chương IV. BÀN LUẬN 55
Chương V.KỂT LUẬN 67
Chương VI. KHUYỂN NGHỊ 70
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 78
Phụ lục 1. Khung lý thuyết 78
Phụ lục 2. Phiếu điều tra kiến thức, thái độ, thực hành về phòng bệnh ĐTĐ 79
TÓM TẤT
Bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) là một trong những bệnh không lây nhiễm phổ
biến nhất hiện nay đặc biệt là tại các nước đang phát triển, trong đó chủ yếu là ĐTĐ
typ 2. Để có thể đề xuất chiến lược truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức cộng
đồng về bệnh ĐTĐ một cách hiệu quả và đánh giá hiệu quả các chương trình can
thiệp về phòng, chống đái tháo đường tại xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc
Ninh, nghiên cứu này được tiến hành từ tháng 11/2010 đến tháng 10/2011 vói mục
tiêu: (1) Mô tả thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về phòng bệnh ĐTĐ; (2)
Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành về phòng, chống
bệnh ĐTĐ của người dân ở nhóm tuổi từ 25 đến 64 tại xã Liên Bão, Tiên du, Bắc
Ninh năm 2011. Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang tại xã Liên Bão, huyện
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh vói cỡ mẫu là 302 người trong độ tuổi từ 25 đến 64. K ấ
quả: v ề kiến thức trong phòng chống bệnh ĐTĐ:Tỷ lệ người dân có hiểu biết đúng
về khái niệm của bệnh ĐTĐ là 19,9%; 55,3% người dân có quan niệm chưa đúng về
mức độ nguy hiểm của bệnh ĐTĐ; 33,8% người dân biết tới triệu chứng “sút cân”,
32,5% biết triệu chứng “đái nhiều”. Tỷ lệ người biết biến chứng “tăng huyết áp”
chiếm 28,5%, biến chứng thận chiếm 23,2%, biến chứng tim mạch chiếm 17,2%,
biến chứng mắt: 16,6%, biến chứng thần kinh 11,3%, biến chứng bàn chân: 9,6%.
Tỷ lệ người biết YTNC gây đái tháo đường là do “thừa cân, béo phì” chiếm 28,8%,
“tăng huyết áp” chiếm 21,9%, tuổi trên 45 là 16,9%, ăn quá nhiều: 15,2%. 74,4% cho
rằng bệnh ĐTĐ có thể phòng được. 46,7% biết áp dụng chế độ “dinh dưỡng hợp
lý”; 45% biết “khám sức khỏe định kỳ”; 26,5% biết “luyện tập thể lực” thường
xuyên; 11,6% số người được hỏi là “đạt” kiến thức về bệnh ĐTĐ. 3,3% số người
được hỏi là “đạt” kiến thức về các YTNC gây ra bệnh ĐTĐ; 36,4% số người được
hỏi là “đạt” kiến thức về cách phòng bệnh ĐTĐ. Tỷ lệ người dân đạt kiến thức kiến
thức tổng hợp về phòng bệnh đái tháo đường (kiến thức về bệnh, yếu tố nguy cơ,
cách phòng bệnh) là 7,6%. v ề thái độ trong phòng chống bệnh ĐTĐ, 69,5% “đồng
ý/rất đồng ý” với quan điểm “Phòng bệnh ĐTĐ quan trọng nhất là dùng thuốc”;
41,9% “đồng ý/rất đồng ý” với quan điểm “việc thay đổi lối sống, và chế độ ăn là
không có tác dụng điều trị và phòng chống bệnh ĐTĐ”; 64,3% người “không đồng
1
ý/rất không đồng ý” với quan niệm “Việc điều trị bệnh ĐTĐ và biến chứng của
bệnh ĐTĐ là không cần thiết”; 5% người “cảm giác lo sợ nếu bị chẩn đoán là mắc
bệnh ĐTĐ”; 92,6% cho rằng “Phòng chống bệnh ĐTĐ là trách nhiệm của toàn cộng
đồng”. Tỷ lệ người dân có thái độ “đạt” về bệnh đái tháo đường (tổng điểm > 14
điểm được coi là “đạt” thái độ về bệnh ĐTĐ) là 51,1%, tỷ lệ người dân có thái độ
không “đạt” về bệnh đái tháo đường là 48,9%. v ề hành vi của người dân trong
phòng bệnh ĐTĐ, 67,2% hộ gia đình sử dụng thực phẩm có nhiều dầu thực vật/các
loại hạt có dầu; 70,5% hộ gia đình sử dụng đậu và các chế phẩm của đậu, 67,2 sử
dụng cá, hải. Tỷ lệ người dân ăn rau củ cả 7 ngày trong tuần chiếm 89,4%. Tỷ lệ
người dân ăn rau củ đạt tiêu chuẩn 43,4%. 67,7% người có mức vận động thể lực
cao; 27,8% có mức vận động thể lực vừa và 27,8% có mức vận động thể lực thấp.
Tỷ lệ nam hiện tại “có” hút thuốc hàng ngày là 44,l%.Tỷ lệ người có uống rượu, bia
ở nam giới chiếm 90,8%. Tỷ lệ người lạm dựng rượu bia ở nam là 16%. Có sự khác
biệt có ý nghĩa thống kê giữa tỷ lệ người “không đạt” kiến thức về ĐTĐ theo nghề
nghiệp, trình độ học vấn. Những người có trình độ học vấn từ phổ thông cơ sở trở
xuống có tỷ lệ “không đạt” về thái độ (79,2%) cao hom người có trình độ học vấn từ
phổ thông trung học trở lên (20,8%). Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về hoạt
động thể lực phân theo giới, trình độ học vấn. Một số khuyến nghị nhằm nâng cao
hiệu quả của chương trình phòng, chống bệnh đái tháo đường tại xã Liên Bão,
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh: Tập trung tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho
người dân về khái niệm, các nguyên nhân, các yếu tố nguy cơ gây bệnh đái tháo
đường; các dấu hiệu, triệu chứng cơ bản của bệnh đái tháo đường, những biến
chứng của bệnh để giúp người dân tự phát hiện sớm bệnh đái tháo đường; Cách
phòng bệnh đái tháo đường, đặc biệt là thực hiện các hành vi lối sống lành mạnh để
phòng chống bệnh đái tháo đường: chế độ ăn uống hợp lý, không hút thuốc lá,
không lạm dụng uống rượu bia, tăng cường vận động thể lực; Khuyến cáo người
dân từ 45 tuổi trở lên, nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh, điều trị
lập thòi.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©