Bài tập lớn kết cấu thép 1 - Hệ dầm thép phổ thông

Link tải luận văn miễn phí cho ae
Đồ án thép 1
NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC KẾT CẤU THÉP

Họ và tên sinh viên
Lớp:
Mã số sinh viên:
Mã đề: 124A
PHẦN I: NHIỆM VỤ VÀ SỐ LIỆU THIẾT KẾ
I. NỘI DUNG, YÊU CẦU
Thiết kế hệ dầm sàn bằng thép, bao gồm 3 nhịp, 3 bước ( 3L x 3B), theo trình tự sau:
1. Trên cơ sở số liệu đã cho, thành lập sơ đồ kết cấu, lập mặt bằng lưới cột, lưới dầm.
2. Chọn chiều dày bản sàn thép, tương ứng với độ võng cho phép của bản sàn [ ] =L/150
3. Tính toán, thiết kế dầm phụ, theo các nội dung:
- Chọn sơ đồ tính toán
- Xác định tải trọng tác dụng lên dầm.
- Vẽ biểu đồ nội lực M, V. Xác định nội lực tính toán.
- Chọn tiết diện dầm.
- Kiểm tra dầm theo điều kiện cường độ, theo điều kiện biến dạng.
4. Tính toán, thiết kế dầm chính, theo các nội dung:
- Chọn sơ đồ tính toán
- Xác định tải trọng tác dụng lên dầm.
- Vẽ biểu đồ nội lực M, V. Xác định nội lực tính toán.
- Chọn tiết diện dầm tổ hợp hàn từ ba bản thép.
- Kiểm tra dầm theo điều kiện cường độ, theo điều kiện biến dạng.
- Thay đổi tiết diện dầm (chọn hình thức đổi bề rộng bản cánh 1 lần, đối xứng)
- Tính toán liên kết cánh với bụng dầm.
- Kiểm tra điều kiện ổn định tổng thể và ổn định cục bộ của dầm.
- Thiết kế cấu tạo và tính toán các chi tiết khác của dầm và hệ dầm:
21 + Liên kết gối dầm dầm chính với cột.
+ Liên kết dầm phụ với dầm chính.
+ Nối dầm chính (nếu cần)
5. Trình bày số liệu và các tính toán trong quyển thuyết minh kèm theo
II. SỐ LIỆU THIẾT KẾ
- Nhịp dầm chính (nhịp cột): L (m) = 10m
- Nhịp dầm phụ (bước cột): B (m) = 4.2m
- Hoạt tải tiêu chuẩn lên sàn: pc = 2.6 (T/m2) = 0.26(daN/cm2)
- Bước dầm phụ: b =1.0m
Vật liệu thép :
+ Thép làm sàn, dầm phụ CCT34 có f = 2100 kG/cm2;
fv=0.58f =1218(daN/cm2)
+ Thép dầm CCT38 có có cường độ tính toán: f = 2300 (daN/cm2);
fv = 0.58f =1340(daN/cm2)
Hệ số vượt tải: của tĩnh tải ; của hoạt tải
- Chiều cao lớn nhất cho phép: hmax= 1.30m.
- Liên kết hàn điện bằng tay, que hàn N42, N46 hay tương đương.
- Độ võng cho phép: của dầm phụ [/L] = 1/250; của dầm chính [/L ] = 1/400.


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©