NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG LÚA XUẤT KHẨU CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (GIAI ĐOẠN 2011 - 2013)

Link tải luận văn miễn phí cho ae

I. ĐẶT VẤN ĐỀ*
Lúa là một trong những cây trồng quan trọng
nhất tại Việt Nam và sản lượng của nó thể hiện
một phần đáng kể chiến lược khắc phục tình
trạng thiếu lương thực và cải thiện sự tự cung tự
cấp cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tăng
thêm trong sản xuất lúa gạo thông qua tăng năng
suất trên một đơn vị diện tích là cần thiết. Việc
này có thể đạt được khi thông qua các biện pháp:
Cải thiện về giống, tối ưu hóa điều kiện nuôi
trồng trong thực tiễn, kiểm soát cỏ dại, sâu bệnh
và cải thiện chất lượng gạo cho tiêu dùng và xuất
khẩu. Chất lượng của hạt gạo lần lượt phụ thuộc
vào: Sự tăng trưởng của cây lúa trong giai đoạn
sinh dưỡng, sự tăng trưởng hạt/bông, chất dinh
dưỡng vào các hạt và giai đoạn chín của hạt. Nhà
lai tạo hiện đang làm việc để phát triển các giống
lúa mới, các giống lúa được cải thiện các đặc tính
nông học nhằm cho năng suất hạt gạo cao hơn.
Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã đạt được mục
tiêu tăng cao năng suất của lúa trên một hecta,
chất lượng hạt đã trở thành mục tiêu ưu tiên
nghiên cứu trong chương trình nhân giống
lúa.Gần đây các chương trình nhân giống đã
chuyển sự quan tâm của vào sự phát triển gạo
liên quan đến các chất lượng co7o65t số giống
lúa phát triển tốt và phẩm chất OM 4900,
OM 6161, OM 6162, OM 7347 phát hành con lai
chủ yếu là có hàm lượng amylose thấp (17 -
18%) với chất lượng nấu chấp nhận được đối với
người tiêu dùng địa phương.
Với mục tiêu tạo ra giống lúa cho đồng bằng
sông Cửu Long (ĐBSCL) ngắn ngày, có năng
suất cao, chất lượng gạo đáp ứng tiêu chuẩn xuất
khẩu, chống chịu được các sâu bệnh hại chính và
xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác các giống lúa
mới phù hợp cho các tiểu vùng sinh thái ĐBSCL
đề tài “Nghiên cứu chọn tạo giống lúa xuất khẩu
cho ĐBSCL” được đề xuất và thực hiện.
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu
Một số giống trong tổ hợp lai.
600 giống lúa mùa địa phương tại ngân hàng
gen của Viện Lúa ĐBSCL, 200 giống lúa cao sản
và 72 giống lúa du nhập từ Viện Nghiên cứu Lúa
Quốc tế.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Đánh giá kiểu hình: Các tính trạng phân tích
phẩm chất theo tiêu chuẩn của IRRI (1996,

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©