NGHIÊN CỨU GIẢI MÃ GENOME MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG CỦA VIỆT NAM

Link tải luận văn miễn phí cho ae
I. ĐẶT VẤN ĐỀ*
Tập đoàn giống lúa bản địa của Việt Nam vô
cùng phong phú. Nhằm xây dựng được cơ sở dữ
liệu genome bên cạnh cơ sở dữ liệu hình thái và
ngân hàng gen hạt, nhóm tác giả Viện Di truyền
Nông nghiệp đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu
giải mã genome một số giống lúa địa phương của
Việt Nam” nhằm ứng dụng khai thác nguồn gen
lúa hiệu quả phục vụ cho công tác nghiên cứu
chọn tạo ra những giống lúa mới đáp ứng yêu cầu
sản xuất.
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu
- Các tập đoàn giống lúa bản địa (chất lượng,
chịu hạn, chịu mặn, kháng rầy nâu, kháng đạo ôn,
kháng bạc lá) được cung cấp bởi Ngân hàng gen
hạt của Trung tâm Tài nguyên Thực vật, Viện
Lúa đồng bằng sông Cửu Long và được thu thập
từ các địa phương của Việt Nam.
- Các hóa chất thông dụng, các mồi SSR,
ORF100 dùng trong nghiên cứu sinh học phân tử
được cung cấp từ các hãng Sigma, Merck…
- Các thiết bị máy móc, máy tính và các phần
mềm chuyên dụng (RTA phiên bản 1.7 và

CASAVA phiên bản 1.7, NextGene, MEGA5,
dCAPS Finder 2.0, VectorNTI v11...)
2.2. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp đánh giá mô tả đặc điểm hình
thái; đặc tính nông học... theo phương pháp của
IRRI, 1997.
- Phương pháp tách chiết ADN tổng số (với
lượng mẫu lớn, chất lượng cao).
- Phương pháp phân loại loài phụ Indica và
Japonica dựa trên ADN lục lạp (Theo phương
pháp của Kanno, 1993 và Chen, 1994).
- Phương pháp nghiên cứu đa dạng di truyền
bằng chỉ thị phân tử SSR: Tách chiết và tinh sạch
ADN theo phương pháp CTAB của Obara và
Kako (1998) có cải tiến; kiểm tra nồng độ tinh
sạch của ADN; sử dụng các mồi SSR thích hợp
(30-50 mồi cho mỗi tập đoàn), thiết kế các điều
kiện tối ưu cho các phản ứng PCR để nhân những
đoạn ADN của genome; điện di sản phẩm PCR
trên gel polyacrylamide và nhuộm gel bằng
Ethidium bromide; phân tích, xử lí kết quả bằng
các chương trình phần mềm NTSYSpc 2.1
(Rohlf, 2000).
- Phương pháp giải trình tự genome bằng hệ
thống Illumina: Các mẫu ADN sẽ bị cắt thành
các phân mảnh có kích thước thích hợp (trung
bình ~ 800bp) bằng cách sử dụng một thiết bị
khí nén được gọi là máy phun sương. Tạo một

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©