Nghiên cứu công nghệ nấu luyện thép không gỉ mác 201

Link tải luận văn miễn phí cho ae
Ngày nay sự phát triển của tất cả các ngành kỹ thuật nh− chế tạo Luyện kim,
Cơ khí, Xây dựng, công nghiệp Hóa học, kỹ thuật Điện và Điện tử, Giao thông
vận tải v.v... đều gắn liền với vật liệu, đâu cũng cần đến vật liệu thép với tính
năng ngày càng đa dạng và chất l−ợng cao. Phát triển vật liệu thép đl trở thành
một trong những h−ớng mũi nhọn của công nghiệp cả n−ớc.
Hàng năm chúng ta phải nhập hàng trăm nghìn tấn thép không gỉ, điều này
không chỉ tiêu tốn một l−ợng ngoại tệ khá lớn mà còn ảnh h−ởng đến sự chủ
động nguồn vật liệu của các ngành công nghiệp. Việc tái chế lại các mác thép
không gỉ nhập khẩu sau sản xuất (sản phẩn h− hỏng, không đạt chất l−ợng và
phoi thép …) nhằm tiết kiệm lớn một l−ợng ngoại tệ cho đất n−ớc và tạo công ăn
việc làm cho ng−ời lao động. Vì vậy chúng tui chọn đề tài “Nghiên cứu công
nghệ tái chế thép không gỉ 201”
Trong khuôn khổ đề tài này chúng tui chỉ đi sâu vào nghiên cứu giải quyết
suất thu hồi những nguyên tố hợp kim quý hiếm nh− Cr, Ni; Sử dụng đ−ợc những
nguyên liệu rẻ tiền có chứa nguyên tố quý hiếm. Giá thành liệu hợp kim chiếm
tới ≥ 70% tỷ giá thành sản xuất thép không gỉ do vậy việc đầu tiên là phải nghiên
cứu đến thu hồi nguyên tố hợp kim nhất là đối với thép 201 thép austenit chứa C
cực thấp. ảnh h−ởng của hàm l−ợng Ni đến cấu trúc pha, khả năng chịu ăn mòn
trong môi tr−ờng khí quyển, axít và cơ tính. Sử dụng ph−ơng pháp tinh luyện
ngoài lò để nâng cao độ sạch của thép từ đó xây dựng sơ đồ l−u trình công nghệ
tái chế thép không gỉ 201 ứng dụng trong sản xuất.

Mục lục
Mở đầu....................................................................................................................1
Phần I - tổng quan ..................................................................................................3
1.1. Tình hình nghiên cứu thép không gỉ tại Việt Nam..................................3
1.2. Tình hình nghiên cứu thép không gỉ trên thế giới...................................4
1.3. Các đặc tính của thép không gỉ. ..............................................................7
1.4. Các lĩnh vực áp dụng thép không gỉ........................................................7
1.5. Công nghệ luyện thép không gỉ. .............................................................8
1.6. Sản xuất thép sạch .................................................................................11
Phần II: Cơ sở lý thuyết........................................................................................14
2.1. Các loại thép không gỉ...........................................................................14
2.1.1. Thép không gỉ γ (austenit)..............................................................14
2.1.2. Thép không gỉ Mactenxit ...............................................................17
2.1.3. Thép không gỉ Ferrit.......................................................................18
2.1.4. Thép không gỉ hoá cứng tiết pha....................................................19
2.1.4. Thép không gỉ song pha. ................................................................20
2.2. ảnh h−ởng của các nguyên tố hợp kim.................................................21
2.2.1 ảnh h−ởng của Mangan ..................................................................21
2.2.2. ảnh h−ởng của Crôm ....................................................................22
2.2.3. ảnh h−ởng của Niken ....................................................................23
2.2.4. ảnh h−ởng của Môlipđen...............................................................26
2.2.5. ảnh h−ởng của hàm l−ợng Cácbon................................................26
2.3. ảnh h−ởng của tạp chất.........................................................................27
2.3.1. ảnh h−ởng của P ............................................................................27
2.3.2. ảnh h−ởng của S ............................................................................28
2.3.3. ảnh h−ởng của Oxy .......................................................................28
2.3.4. ảnh h−ởng của Nitơ và Hiđrô ........................................................28
2.4. Tinh luyện thép ngoài lò........................................................................29
2.4.1. Mục đích tinh luyện. ......................................................................29
2.4.2. Bản chất của tinh luyện. .................................................................31
2.4.3. Nâng cao hiệu quả tinh luyện.........................................................32
2.4.4. Tách các sản phẩm khử Ôxy. .........................................................33
2.4.5. Độ sạch tạp chất. ............................................................................35
2.5. Quá trình ăn mòn kim loại. ...................................................................39
2.5.1. Ăn mòn hoá học. ............................................................................39
2.5.2. ăn mòn điện hoá. ...........................................................................40
2.5.3. Cơ chế của ăn mòn điện hoá. .........................................................41
2.5.4. Các dạng ăn mòn khác. ..................................................................43
2.6. Khả năng chịu ăn mòn của thép không gỉ austenit. ..............................43
2.6.1. ăn mòn điểm..................................................................................43
2.6.2. ăn mòn tinh giới. ...........................................................................44
2.7. Cơ tính của thép không gỉ austenit........................................................45
Phần III – Quá trình thực nghiệm.........................................................................47
3.1. Ph−ơng án nghiên cứu ...........................................................................47
3.1.1 Mục đích thí nghiệm. ......................................................................47
3.1.2. Ph−ơng án thí nghiệm. ...................................................................48
3.2. Quá trình nghiên cứu.............................................................................49
3.2.1 Thiết bị thí nghiệm..........................................................................49
3.2.2. Chuẩn bị nguyên vật liệu, tính toán phối liệu và nấu luyện...........50

3.3 Các kết quả đạt đ−ợc. .............................................................................52
3.3.1. Thành phần hoá học các mẻ luyện.................................................52
3.3.2. Kiểm tra tính chất chịu ăn mòn của thép. .....................................53
3.3.3. Nghiên cứu cấu trúc của thép........................................................54
3.3.4. ảnh tổ chức tế vi của thép sau khi đúc. .........................................63
3.3.5. ảnh tạp chất tế vi của thép sau khi đúc..........................................65
3.3.6. Kiểm tra tính chất cơ lý của thép nghiên cứu.................................67
3.3.7 Sơ đồ l−u trình công nghệ ...............................................................68
Phần IV - Kết luận và kiến nghị...........................................................................70
I. Kết luận.....................................................................................................70
II. Kiến nghị .................................................................................................70
Tài liệu tham khảo................................................................................................72
Phụ lục..................................................................................................................74
Mục lục.................................................................................................................75

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©